Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ geschiedt op het terrein. Men plaatst daartoe op twee piketpaaltjes A en B, flg. 184, op ongeveer honderd meter van elkaar, twee waterpasbaken, stelt het instrument in het midden . bij C op en leest bü inspelende bel op deze baken de hoogten H en h af.

Het verschil H—h dier twee aflezingen geeft dan zuiver de hoogte 'BB' van den bovenkant van piket B boven dien van piket A aan, ook al is de vizierlijn niet evenwijdig aan de richtlijn, omdat men dan, zooals uit de figuur duidelijk blijkt, op beide baken evenveel te weinig of evenveel te veel afleest. Plaatst men nu het instrument in B op eenigen afstand achter een der baken, bijv. achter de baak B, dan zal men, op beide baken bij inspelende bel aflezende, hetzelfde hoogteverschil Ac'_Bb' — AA' = BB' = H—h moeten vinden.

Is echter, zooals in de figuur verondersteld is, de vizierlijn niet evenwijdig aan de richtlijn, dan geeft het verschil H'—h' van de twee aflezingen niet hetzelfde hoogteverschil.

Om uit te maken, in welken zin het kruispunt der draden verplaatst moet worden, doet men het best eerst op de dichtstbijzijnde baak, dat is hier B, af te lezen; uit de aflezing h' en de bekéhde hoogte H— h van B boven A, volgt dan, dat men op de baak A zou moeten aflezen: (H— h)-\-h'; leest men daarop, zooals in de figuur is voorgesteld, minder af, den helt de vizierlijn naar beneden en moet men het kruispunt der draden dus een weinig naar omlaag brengen.

Is p het verschil tusschen de hoogte [H— h -f- h'), die men moest aflezen en de hoogte H', die men werkelijk afleest, alzoo:

p — (H — h -f h') — H' = B'b — Aa = Ac — Aa = ac,

dan moet men de draden zooveel verplaatsen, dat de vizierlijn horizontaal wordt en dus op de baak A zal worden afgelezen de hoogte Ac', die bepaald wordt door: -Pij*

c'd

Ac' = Aa -f ac' = H' + — Xac = tt' + m

waarin n dus voorstelt de verhouding van den afstand tusschen de verste baak en het' instrument tot den onderlingen afstand der beide^baken.

Heeft men deze aflezing op de tweede baak verkregen, dan leest men nog eens op de eerste en dan op de tweede af, om te zien of het instrument goed geregeld is.

Sluiten