Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven en leest weer op de baak af, dan zal men dezelfde aflezing moeten verkrijgen. Leest men niet hetzelfde af, dan is de kijker niet goed gecentreerd ep moet men de afwijking voor de helft met behulp van de correctieschroeven EB wegnemen. In plaats van op eene baak, kan men voor dit onderzoek ook op een willekeurig punt richten; na het omkeeren van den kijker moet men dan op hetzelfde punt gericht zijn.

Het is duidelijk, dat de twee blokken FF bij dit instrument juist dezelfde hoogte moeten hebben. Alvorens het instrument in gebruik te nemen, kan men zich daarvan op de volgende wijze overtuigen. Men plaatst het niveau op de blokken FF, flg. 186a, en stelt de richtlijn horizontaal met behulp van de stelschroeven. Verwisselt men nu de blokken, zonder daarbij ook-het niveau om te keer en, flg. 186b, dan moet de bel nog inspelen. Doet zij dit niet, dan komt de afwijking overeen met het dubbele van den hook « tusschen het boven- en het ondervlak der blokken; in den regel kan dit slechts verholpen worden door de blokken te laten afslijpen.

Eene bijzondere regeling Van het niveau ten opzichte van de as, hier eene denkbeeldige lijn loodrecht op het vlak van den cirkelrand, is niet noodig, omdat de richtlijn vanzelf evenwijdig loopt aan dit vlak, wanneer zij evenwijdig is aan den onderkant van het niveau en dus ook aan den bovenkant der blokken. Het onderzoek of de horizontale draad rechthoekig staat op de genoemde denkbeeldige as of evenwijdig is aan het jlak van den cirkel, geschiedt op dezelfde wijze als in § 180 is vermeld. De eventueele regeling in dit opzicht moet natuurlijk aan het centreeren van den kijker voorafgaan.

i § 182. Eliminatie van de fouten van regeling bi] den niveaucirkel van Lenoir. De opstelling en. het gebruik van het instrument komen geheel op hetzelfde neer, als bij het vroeger beschreven waterpasinstrument in § 178 is aangegeven. Men stelt eerst den rand/zoo goed mogelijk horizontaal, door het niveau, dat op de blokken geplaatst is, eerst evenwijdig te brengen aan de verbindingslijn van twee schroeven en het daarmede te doen inspelen, en het dan in eenen stand, rechthoekig op den eersten , met behulp van de derde stelschroef tot inspeling te brengen. Vervolgens richt men op een der baken„ doet de bel juist inspelen en leest af en herhaalt dit ook voor de tweede baak.

Bevindt het instrument zich op gelijke, afstanden van de twee baken, dan zijn hierdoor tevens de fouten geëlimineerd, die in

Sluiten