Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het regelen van het instrument mochten overgebleven zijn. Bevindt het zich niet op gelijke afstanden van de twee baken, dan kan men die fouten elimineeren door het doen van eene tweede meting, na eerst den kijker het onderste boven gelegd, het niveau 180° om eene verticale as omgedraaid; en de bel bij het richten op de baken telkens opnieuw met behulp van de stelschroeven tot inspelen te hebben gebracht.

Is de kijker namelijk niet goed gecentreerd, dan zal men bijv. den eersten keer een zekeren afstand te hoog aflezen, maar daarna door het onderste boven leggen van den kijker evenveel te laag aflezen, zoodat deze fouten bij het nemen van het gemiddelde geëlimineerd worden.

Is de richtlijn van het niveau niet evenwijdig aan de gecentreerde vizierlijn, maar maakt zij daarmede aan de oculairztjde den hoek «, zoo heeft de vizierlijn een benedenwaartsche helling <x en leest men te weinig af; draait men het niveau 180° om en brengt men de bel weer tot inspelen, zoo maakt de vizierlijn aan de objectiefzijde een hoek « met de richtlijn en krijgt zij dus eene bovenwaartsche helling «, waardoor men nu evenveel te veel afleest als eerst te weinig. Door het nemen van het gemiddelde wordt dus ook deze fout opgeheven.

De fouten, voortspruitende uit het niet even hoog zijn van de twee blokken, kunnen door de meting niet geëlimineerd worden; op de gelijke hoogte der blokken moet dus goed gelet worden.

. § 183. Waterpasinstruineiit van Becker en Buddingh.

Dit waterpasinstrument, dat o. a. bij den topographischen dienst in Nederlandsch-Indie in gebruik is, onderscheidt zich van den niveaucirkel, doordien het niveau BB', flg. 187, vast met den kijker AA is verbonden, en de eVen hooge blokken FF niet rusten op een cirkelrand, maar op een drager of alhidade CC, welke draaibaar is om eene met de stelschroeven B verticaal te stellen omwentelingsas.

Evenals bij den niveaucirkel wordt de evenwijdigheid van richtlijn en vizierlün verkregen door beide lijnen evenwijdig te brengen aan den onderkant der blokken. Dit geschiedt geheel op overeenkomstige wijze als in § 181 bij den niveaucirkel is beschreven, doch alleen met dit verschil, dat bij het afnemen en omdraaien van het niveau tot regeling van de richtlijn natuurlijk ook de kijker moet--worden omgedraaid, waartoe eerst -de schroefjes KK, waarmede de blokken aan de alhidade Yerbonden zijn, losgedraaid moeten worden.

Sluiten