Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eerst de - béide schroefjes S en S' aan de vorken, wanneer de vaste nok N', dat is dus die zondêr correctieschroef, er achtereenvolgens tegen wordt gelegd; vervolgens legt men de nok N met de correctieschroef tegen éeh van de beide schroefjes, en voert men de regeling uit met behulp van de correctieschroef aan die nok.

In plaats van een der nokken van een correctieschroefje te voorzien, kan men ook het diaphragma draaibaar maken. De regeling geschiedt 4an door eerst een van de nokken, bijv. N', tegeh een der schroefjes, bijv. S', te leggen en dit 'schroefje te draaien tot de horizontale draad loodrecht op de as staat; vervolgens legt men de andere nok N tégen hetzelfde schroefje S' en onderzoekt of ook thans de draad nog loodrecht op de as is ; vertoont zich eene fout, dan wordt deze voor de eene helft weggenomen door middel'van het schroefje S', en voor de andere helft door het verdraaien van het diaphragma, waartoe bijv. eerst een bevestigingsschroefje K moet wordeji losgedraaid. Nadat nien zich overtuigd heeft, dat het schroefje <S' thans in verband met beide nokken goed geregeld is, wordt het tweede schroefje S geregeld door een der nokken tegen dit schroefje te leggen en de fout nu alleen met behulp van dit schroefje weg te nemén. b. Hei niveau is aan den kijker bevestigd. Het ondèrzoek en de regeling geschieden hier op dezelfde manier als bij de constructie a, alleen met dit verschil, dat bij het omzetten van het niveau natuurlijk ook de kijker iri de vorken móet worden omgelegd. Eliminatie der regelingsfouten kan hier niet plaats hebben, terwijl ook de gelijkheid van de middellijnen der tappen slechts kan onderzocht worden met behulp van een ruiterniveau of door, na nauwkeurige regeling op de beschreven wijze, de evenwijdigheid van richtlijn en vizierlijn volgens de algemeene methode van § 180 na te gaan.

Ten einde de regelingsfouten te kunnen elimineeren en de regeling te vereenvoudigen en onafhankelijk te maken van de gelijkheid der tapmiddellijnen, zijn sommige instrumenten van deze constructie voorzien van een niveau, dat aan beide kanten over de lengte volgens een cirkelboog is uitgeslepen, zoodat het zoowel boven als onder den kijker kan gebruikt worden. •y>tii In flg- 188 is een waterpasinstrument, dat van een dergelijk zoogenaamd reversieniveau is voorzien, afgebeeld.

Sluiten