Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn de twee richtlijnen,rdie het niveau aanbiedt, zuiver evenwijdig, dan kan de fout in den niet-evenwndigen stand van de vizierlijn ten opzichte van deze richtlijnen geëlimineerd worden door het doen eener tweede meting, na alvorens den kijker 180° om zijne lengteas gedraaid en daarna de bel wederom tot inspelen gebracht te hebben. Maakte de richtlijn BB' toch een hoek « en de vizierlijn VV' een hoek B met de as TT' .der tappen, dan zal in het eene geval, flg. 190», fle vizierlijn eene. elevatie «-f 3 bezitten; in het tweede geval, na draaiing van kijker en niveau om de as TT', flg. 190b, en na horizontaalstelling der tweede richtlijn B^', zal de vizierlijn echter, eene gelijke depressie « + /? hebben; het gemiddelde van de beide aflezingen op de baak zal dus van de regelingsfouten bevrijd zijn. Het is duidelijk, dat gelijkheid van de middellijnen der tappen hier geen vereischte is. Ook zal men hier kunnen volstaan met twee vaste nokken Nen N', die respectievelp tegen de schroefjes S en S' kunnen gelegd worden, omdat men den kijker slechte in twee standen behoeft te gebruiken.

Bij de regeling van het niveau geschiedt het* onderzoek of de richtingen en de as der tappen in .hetzelfde vlak liggen op dezelfde wijze als in § 24 is vermeld. Tot het evenwijdig stellen van de richtlijnen aan de as der tappen wordt de kijker echter niet omgelegd, maar, nadat de bel tot inspelen is gebracht, 180° om zijne as gedraaid en de uitwijking, die zich dan vertoont, voor de helft weggenomen met behulp van de verticale correctieschroef aan het niveau.

De bovenbeschreven eliminatie en regeling hangen af van de zuivere evenwijdigheid der richtlijnen: eene fout in dit opzicht kan niet worden weggenómen of geëlimineerd. Om het niveau in dit opzicht te onderzoeken, kan men — na den kijker nauwkeurig gecentreerd te hebben — een der richtlijnen op de in § 180 verklaarde wijzè evenwijdig aan de vizierlijn brengen; nu stelt men de geregelde richtlijn horizontaal, draait men dan den kijker 180° om zijne lengteas, dan moet de bel nog inspelen. Het spreekt vanzelf, dat*kleine fouten, die bij deze verschillende regelingen kunnen achterblijven, de juistheid van het onderzoek zullen schaden. Om dit onderzoek nauwkeuriger te maken, is bij de nieuwere instrumenten het reversieniveau zoodanig aan den kijker bevestigd, dat men het ook om-

Sluiten