Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door deze twee waarden van elkaar af te trekken, vinden wij dus voor de juiste hoogte van B boven A, in plaats van k — i:

of, voor het geval dat de aflezingen op de baken zoo spoedig na elkaar geschieden, dat de coëfficiënt der straalbuiging'geacht mag worden niet te zijn veranderd:

(k — l) -f S {a' — a) + - ~ — (1 — 2 ft).

Uit deze uitdrukking voor het juiste hoogteverschil zien wij, dat de plaats van het instrument ten opzichte van de baken niet onverschillig is voor de nauwkeurigheid van de meting. Door a = a' te maken, m. a. w. door het instrument midden tusschen de twee baken, of minstens op gelijke afstanden van beide baken te plaatsen, worden zoowel de fout, die men maakt ten gevolge van den niet-evenwijdigen stand van vizierlijn en richtlijn, als die doer de aardkromming en — voor zooverre mén de straalbuiging als constant mag beschouwen — ook de fout door de straalbuiging volkomen geëlimineerd.

Daar men den afstand van de baak tot het instrument meestal niet grooter neemt dan 100 a 120 meter, is trouwens eene kleine verandering in den coëfficiënt der straalbuiging ft van geen beteekenis, omdat de geheele invloed van aardkromming en straalbuiging op iedere aflezing op dien "afstand slechts klein is. Het is dan ook hoofdzakelijk om de regelingsfouten van het instrument te elimineeren, dat men zooveel mogelijk altijd uit het midden waterpast. Slechts wanneer het instrument volkomen nauwkeurig geregeld is, of de regelingsfouten door het doen eener tweede meting voor elke, baak afzonderlijk kunnen geëlimineerd worden, zal men zich niet streng aan het waterpassen uit het middèn behoeven te houden.

§ 196. Aaneengeschakelde waterpassing. Indien het hoogteverschil van de twee punten meer bedraagt dan de lengte van de waterpasbaken, of indien de afstand zoo groot is, dat men op de baken niet meer met voldoende nauwkeurigheid kan aflezen, dan kan men het hoogteverschil niet meer direct op de, bovenbeschreven wijze vinden. Men moet dan zijne toevlucht nemen tot eene aaneengeschakelde water-passing.

Sluiten