Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metingen, zal men elk der waarden lh, h2 en h8 eerst met een zekeren factor (gewicht) moeten vermenigvuldigen en de som van de producten door de som der factoren deelen (vergelijk de overeenkomstige handelwijze in § 136). Deze gewichten moeten des te grooter zijn, naarmate de waterpassing korter is en kunnen dus omgekeerd evenredig met de lengten gesteld worden, zoodat men voor het hoogteverschil vindt:

hi . >% %

Nadat aldus het hoogteverschil tusschen A en B is vastgesteld, wordt de totale correctie h — hx voor de waterpassing A123B verdeeld over de onderlinge hoogteverschillen der vaste punten A, 1, 2, 3 en B, naar evenredigheid van de lengte der waterpassing tusschen die punten. Op gelijke wijze wordt gehandeld, met de beide andere waterpassingen.

Minder eenvoudig wordt de vereffening, wanneer verschillende gewaterpaste lijnen elkaar in meer dan twee punten ontmoeten en een net van gesloten veelhoeken of kringen vormen, flg. 198/in elk waarvan de algebraïsche som van de hoogteverschillen der tusschenpunten gelijk aan nul moet zijn. Wil men hierbij niet de meer bewerkelijke, maar nauwkeurige methode der kleinste vierkanten volgen, zoo kan men bijv. eene voor vele gevallen voldoende benadering verkrijgen langs den volgenden weg.

Laat flg. 199 het net der waterpassingen voorstellen, welke verondersteld worden met dezelfde nauwkeurigheid te zijn uitgevoerd.

Men kan nu beginnen met elk der kringen 1, 2, 8 4 5 en 6 voor zich te vereffenen, door de sluitfout van den kring over de hoogteverschillen van de daarin aanwezige vaste punten te verdeelen naar evenredigheid van de lengten der waterpassing tusschen die punten. Hetzelfde doet men met den kring ABCDEF die den buitenomtrek van het net vormt; heeft men bij het opmaken der sluifïouten van de kringen deze alle in denzelfden zin doorloopen, zoo zal de sluitfout van den buitenomtrek blijkbaar de analytische som van de sluitfouten dér kringen 1—6 moeten zijn, hetgeen als contróle dienst kan doen.

Daar nu elke lijn tot twee kringen (den buitenomtrek daaronder begrepen) behoort, virtdt men zoodoende voor het hoogte-

18

Sluiten