Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aneroïde waarnemen,- om de verandering van de luchtdrukking te kunnen nagaan. Uit die twee waarnemingen kan men dan door interpolatie evenredig met den tijd, de barometerstanden afleiden, die gelijktijdig hebben plaats gehad met de op de andere punten waargenomen aneroïde-aflezingeri.

Deze wijze van handelen zal alleen dan juiste resultaten opleveren, f als de drukking van de lucht in den tusschenttjd eVenredig met den tijd veranderd is. Heeft de verandering niet op die wijze plaats, dan ontstaat daardoor dus eene nieuwe bron van fouten voor de meting; zoodat dan ook de metingen^ met één aneroïde eene minder groote nauwkeurigheid bezitten dan de gelijktijdige metingen met twee aneroïden. Zij kunnen echter bruikbare resultaten leveren, zoo men zorg draagt, na een niet al te groot tijdsverloop op hetzelfde punt (of een ander punt, waarvan de hoogte bekend is) terug te keeren en geen waarnemingen te doen bij stormachtig weer, als de barometerstand aan onregelmatige veranderingen is blootgesteld.

Van de verschillende grootheden die, behalve de luchtdrukking, op. het hoogteverschil van invloed zijn, wordt, zooals uit § 212 blijkt, alleen de temperatuur rechtstreeks in rekening gebracht. Deze moet dus met behulp van een thermometer in beide punten worden bepaald. Het gemiddelde van beide temperaturen wordt in de formule ingevoerd.

§ 215, Uitvoering der meting met twee aneroïden. Heeft men van eene menigte punten op een terrein de hoogten barometrisch te bepalen en zijn van eenige dier punten de hoogten bekend, dan zal men achtereenvolgens de puDten opnemen, die om de bekende punten heen gelegen zijn. In het punt van bekende hoogte wordt eene aneroïde opgesteld, die wij den naam van 8tandanero'ide zullen geven en die op bepaalde tijden, bijv. om het half uur of om de tien minuten, wordt afgelezen. ' De tweede aneroïde, die den naam van veldmeroïde draagt,' dient om op de verschillende punten den barometerstand te bepalen. Aangezien het bij de hoogtemeting hoofdzakelijk aankomt op het verschil in barometerstand en de standcorrectie van de aneroïde daarop van veel invloed is, zoo moet men de verandering, die deze kan ondergaan hebben, zorgvuldig elimineeren. Men plaatst daartoe, voordat- de meting met de veldaneroïde aanvangt, de twee aneroïden naast elkaar en leest die minstens 3-malen met tusschenpoozen van bijv. 20 minuten gelijktijdig af. • Zijn. de aflezingen van beide aneroïden tot kwikhoogten gereduceerd, dan zullen zij dezelfde aanwijzingen moeten geven;

Sluiten