Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baak .op het piket en bepaalt uit de daarop afgelezen-hoogten de hoogte van het midden van den kijker, ten opzichte waarvan' dan later al de andere punten in hoogteligging bepaald worden.

Is het bij de opneming alleen te doen om de hoogtelijnen, niet om de grensscheidingen, enz., dan kiest men de op te nemen punten zoodanig, dat de hoogtelijnen daardoor zoo goed mogelijk worden bepaald. Is het tevens te doen om de grens? scheidingen, enz., in kaart te brengen, dan begint men met daarvoor de noodige punten op te nemen, en voor zóóverre deze niet voldoende zijn voor de hoogtemeting, worden zij dan door andere punten aangevuld.

Bij de opneming van een lang gestrekt terrein, waarbij men de geheele breedte van de op te nemen strook van eene standplaats van het instrument kan overzien, zal men voor het net meestal een gestrekten veelhoek nemen. Deze veelhoek wordt dan meestal met hetzelfde instrument gelijktijdig met de details opgenomen en dan ook de hoogte van een volgend punt uit die van een vorig punt met hetzelfde instrument bepaald. De opvolgende standpunten van het instrument, het net van de opmeting vormende, moeten natuurlijk nauwkeuriger dan de detailpunten bepaald worden; hiertoe worden, als men van A naar B gaat, de afstand van A tot B en het hoogteverschil van beide punten met het instrument zoowel van uit A als van uit B bepaald. Tevens kan men ter contröle een derde punt nemen, dat uit beide standpunten'zoo in horizontalen als in verticalen zin bepaald wordt.

§ 224. Opneming in bosschen. De grootste moeilijkheid biedt de opneming in dicht begroeide bosschen aan. Eene nauwkeurige opneming is daar zeer dikwijls geheel onmogelijk, zonder in het bosch veel hout om te hakken. Meestal echter kan men er met eene veel minder nauwkeurige opneming volstaan. Moeten later aldaar werken worden aangelegd, die eene nauwkeurige-opneming vereischen, dan kan men uit de minder nauwkeurige opneming gemakkelijk die deelen uitkiezen, die voor het werk in aanmerking kunnen komen en ze nauwkeuriger opnemen; de aan die opneming bestede grootere moeite en kosten worden dan vergoed door de mindere uitgebreidheid van het terreingedeelte, waarover zij zich uitstrekt.

De opneming van een dergelijk boschrijk terrein kan moeilijk op de boven beschreven wijze geschieden. In dergelijke gevallen kan men door de wegen, paden of open gedeelten, die het bosch aanbiedt, of die men zich op min kostbare wijze kan

Sluiten