Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus ongeveer:

m„ = 0,007 M.

• te nemen. Terwijl:

f a2mg -f -J <fim2 = f c^m/ = 0,00005,

bij gelijke middelbare fouten in de metingen voor beide hoeken voor mg geeft:

V0,00003 ~ 7 iöööö-X 34382 ==0',188,

of in secunden:

mM = 3".

IV. Bij de veelhoeksmeting (§ 131) werd er op gewezen, dat het bij het gebruik van een AoeAmeetinstrument (theodoliet, sextant, planchet) aanbeveling verdient de zijden zoo lang mogelijk en daardoor het aantal zoo klein mogelijk te nemen, terwijl bij het gebruik van de boussole, waarmede richtingen worden ge-, meten, een groot aantal korte zijden voordeeliger is. Dit kan nader blijken uit de volgende beschouwingen.

Ax, Gi, Dj Bx, fig. a (*) zij een veelhoek, eenvoudig-

heidshalve met gestrekte 'hoeken ondersteld. Bij meting'met de boussole worden in de hoekpunten Ax, Gx, Dlt enz., de azimuthen gemeten, in de figuren door cirkelboogjes aangegeven, AM stelt de magnetische -meridiaan voor. Zij verder A2, G2,

^2 B2 een eveneens gestrekte veelhoek, die aansluit

aan eene lijn A2P en waarbij de hoeken in A2, C2, D2 ,

aangegeven door cirkelboogjes, met behulp van den theodoliet worden gemeten. Wanneer nu aangenomen wordt, dat de fouten in de lengtemetingen bij beide veelhoeken dezelfde zijn, welke' zal dan de invloeff zijn van de fouten in de metingen van azimuthen en van hoeken, op de plaats van het punt B? •

De, fouten in de azimuthen en de hoeken zullen, aangezien deze fouten-uit den aard der zaak betrekkelijk klein zijn,.aan een punt van den gestrekten veelhoek eene verplaatsing geven, die te beschouwen is als gelegen in eene richting loodrecht op de richting van den veelhoek. Is in de meting van het azimuth in Ax eene fout xx en is de lengte van de zijde AXCX = a, dan zal de fout CXCX' in de plaats van het punt Gx, gelijk zijn aan:

Cx Cx' = axx.

O Zie de uitslaande plaat aan liet einde van dit Aanhangsel.

Sluiten