Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 7w1S ï6t zo°™mde aarttal overtollige metingen (*) Voor de bepaling van s onbekenden, zijn strikt genomen «onafhankelijke metingen (hetzij directe of indirect vo?doenTe

eener *™ —

«,hV°°K het-bfekenen van ^ in de formule (81) kunnen de schnnbare fouten met behulp van de gevonden, meestTaar schijnlijke, waarden uit de foutenvergelpingen röTbl 4,

Tl^'^'T^ iS ~v-l gtallen WvTr , hier kunnen de middelbare fouten worden

berekend zonder de schijnbare fouten zelve uit te rekenen

Wy kunnen, om [x*] te berekenen, de vergelijkingen (52) in het vierkant verheffen en dan samentellen; de beXnit i

en dan

[x2] = [px] — [ax] A — [bx]B - [cx] C, hierin zijn, zie (55) blz, 375:

[ax] = 0, [bx] = 0, [cx]— Ö. '

samen te tellen, zoodat dus: . en dan [a;2j = ^ — t«PJ ^ — [bp] B~[Cp]G. (83)

TergeSkin^r^T11- ïf^S dC °p,0Ssin^ ™ ««—1-

gewichtsgetallen twee aan twee aan elkaar gelijk zijn, vereen-

oag 'V6 f°rmUleS «• de «

gewichtseenheid, uitgedrukt in de * T de mIddelbare van de

het aantai «rto^ SÏÏ W nebben dft T' • ?Uen W« steeds binden nemingen met gel«k gewkW fSsfbV rkp jonden bü directe waar-

slechts ^onbektrvforkomt en dus\Tn ^ T^' 861 ■ ™« metingen (n-1) is. US b,) n metl°f?en het aantal overtollige

Sluiten