Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen wij nu ook aan, dat my voor de verschillende plaatsen van den rand dezelfde is, dan is;

wi9 / 2 = 4 m,2,

m4 i2 = 4 m;2 -f 8 m„2

en

8m2 = m4s2 — mg/2 '

Substitueeren wij in deze laatste vergelijking de voor m2<-2 op blz. 414 en voor m4ê2 op blz. 421 gevonden waarden, dan is dus:

8 m2 = 0,0095

en

m,j = 0,085.

Opmerking. Uit de ontwikkelingen,óp blz. 416 volgt, dat de berekening' van de excentriciteit eenvoudig is, wanneer de aflezingen gelijkelijk langs den rand worden verdeeld, bijv. • om de 10 graden; hierbij dient te worden opgemerkt, dat het niet wenschelijk is met eene van de afleesinrichtingen (nonius, afleesmicroscoop of micrometrische microscoop) op de strepen van 0°, 10°, 20°, enz. in te stellen en dan aan de diametraal daartegenover gelegen inrichting af te lezen; aan de eene zijde is dan de waarnemingsfout eene instellingsfout, aan de andere zijde eene afleesfout, van beide fouten is het karakter in het algemeen verschillend: bij vereffening van waarnemingen volgens de methode der kleinste vierkanten is het wenschelijk, dat het karakter der waarnemingsfouten zooveel mogelijk hetzelfde zij.

De volgende overweging doet nog een ander nadeel zien van het instellen aan de eene zijde; na eenige aflezingen blijkt spoedig in welken zin en ongeveer tot welk bedrag de invloed van de excentriciteit zich voordoet, daardoor zullen de waarnemingen partijdig, niet meer onbevooroordeeld zijn; de onpartijdigheid in de metingen, die voor het behoud van het toevallige karakter der waarnemingsfouten noodzakelijk is, is gemakkelijker te bereiken wanneer in de aflezingen eenige afwisseling optreedt.

Met het oog op de groote middelbare fout in de waarde van K (zie.blz. 418 en 421) is gemakkelijk na te gaan, dat het niet noodzakelijk is de aflezingen te verrichten aan de strepen 0°, 10°, 20°, enz.; wanneer de strepen, waarbij de aflezing plaats heeft, 1 of 2 graden van 0°, 10°, 20° enz. verwijderd 'zijn, zoo zal daardoor geen storende fout in de metingen optreden;'

Sluiten