Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van de bekende punten P„. de benaderde plaats van het onbekende punt, P de meest waarschijnlijke^ plaats, dan zijn _P0Q - Ax en PQ = Ay de correcties, die' aan X0 resp T moeten wo-den aangebracht, om de meestwaarsGhijnlijke waarden van de coördinaten van het punt te geven. Nu is p, de waarde van het azimuth (richtingshoek) van de richting A,P welke waarde met behulp van de formule:

X0 — Xi

f*** t-ï{-(U3) (verg. § 110, blz. 139) kan worden berekend; ct' is het azimuth van'p6 riChting Van Uit Al naar de meestwaarschijnlijke plaats Uit de figuur volgt:

Pi' = <Pi + 2x — sv • • • • (114)

en verder, in secunden uitgedrukt:

ï Po B O Sf

* = i7pt 206265"> *f = -J^ -06265".

P0B en QS zijn te beschouwen als cirkelbogen, beschreven resp. met AXP0 en AiQ als stralen. Aangezien A x en A x vergeleken met den afstand AXP, en daarmede overeenkomende afstanden, zeer kleine grootheden zijn, kunnen wij stellen:

P0B= &xcos<plt QS= &y8in<plt ' de hoeken BP„Q en SPQ .zullen namelijk zeer weinig van «, verschillen; verder kunnen wij in de uitdrukkingen voor ? en % A1Q = A1P0 nemen, welke afstand AXP0 = i{ te berekenen is met behulp van de formules:

i-X^LZlL 7 Y„~YX

1~^n~^ ' 'i = > (115)

sin ~j cos jfj

(verg. § HO); zoodat dus:

Y A X COS Ei A « «i» m

*- = F -06265", * = Aj/sm^ 2Q6265„

i <i Noemen wij nu: cos <px

"17" 206265" - -l. r1206265" = 6X, (*) . (116)

JtLll- Vel'band T* de &rmules ("3) eM116) kunnen nog de hier volgende uitdrukkingen voor de coëfficiënten a en 6 worden g'ebezigd: 5 0

Sluiten