Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan worden de foutenvergelijkingen:

a-i = Pi' — «h' A-= + &-' Aï), ) •

x2 = p2' — (a2' A x-\- ö2'.A 2/); | (121)

enz. ;

De norniaalvergelijkingen ter berekening van A ~= en A y zijn dan:

[a'a'] A x + [«'&'] A 2/ = [-'i>'], 1 (122) [a'V] [W] A y = [öy]; 1 ' ' ' V' '

de berekening van de middelbare fouten komt verder geheel overeen met die op blz. 427; odk hier is, aangezien er twee . onbelenden zijn, nl. A * en &y, de middelbare fout van de enkele hoekmeting:

waarin n het aantal hoekmetingen voorstelt.

b Zijn de gemeten richtingen in P naar de punten Alt A2, As enz. resp. Bu P2, -~s enz., dan moeten wij, om de schijnbare fouten uit te drukken, aan de richtingen <p{, <p2', 9s', enz. eene correctie aanbrengen om deze richtingen in overeenstemming te brengen met de metingen; 'de juiste waarde van deze nulpunts-correctie is uit den aard der zaak niet bekend; zij de meest waarschijnlijke waarde z, dan zijn de schijnbare fouten:

|2^i^

2_^_(Z + ft + a8A*+b8A»)-(-%---F3)-(^A* + -8Ay),

enz.

De onbekende z kan hier gemakkelijk geëlimineerd worden (verg. blz. 388 en 389); stellen wij namelijk, wanneer n het aantal gemeten richtingen is:

enz.

dan worden de foutenvergelijkingen:

Sluiten