Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OYEB ZICHT van de oplossing der normaalvergelijkingen, van do berekening van de som van de vierkanten der fouten en van de gewichtsgetallen.

Normaal vergelijkingen. , • e wichts.ve rgel ijk i ngen.

"* . Contröle :

. .mlA...±Jabi 11 + M <•' + M H - U'Pi = 0 — t«s] > \„al Qn + [ab] Qlt +'[«<?!■ ft, + [ad] ft4 = 1

[ab] a + .66; li + [be] C + [bd] D - [bp] = 0 j - [b s] : [o*] ft + [6 6] ft, li'cj ft, -f lid] Qlt = 0

[ac] a + Ifrrj k + :[cc] <: + |.cd] D - [CR] = 0 - [c, s] [a c] ft, + [i r| ^ + |c cl <?„ + [cd] ft4 = 0 '«"" + |Ml B + Ml c +\m 11 - UtP) = 0 - |<J»J 1 (Vr d] ft, -f [6d] fts + led] <>,; + [dd] Qlt = o

o . , \ [aa] ft, -f- [ai] a», 4- [ac] ft, + [ad] O,, = 6

Som van de vierkanten dar fouten. f«»l CV + [6 6] <& + [6 c] + W 9" = 1

- m a - m b - m c - m v + tjw = m : ,„„ £g % + %% t X U 11 m t = 0

.r„„irA, • ! r««! -1- l«6( ft, + [ac] ft, + [ad] QM = 0

Contröle. W)] + f,,M ^ + rfc r] Q^ -t- |6d| ft = 0

-fasl -I6.1 r,.i , , i [««1*0» HF.[6 e] ft, + [te]4 + |cd] ft< = 1

[»«]'ft( + [ai] ft* + [ae] ft, -f- [ad] ft, = 0

l« 6] Qu 6 6] ft4 + [ 6 cj ft, + |6rf] QM = 0

r* Cu + [6 r] ft* - k t| <6M + \<-(t] Qu = 0

<?» + [6d] %4 + [ed] yw-rf- [dd] (>„ = 1

l«te eindvergelükiutr. lste Btel éiBdyergeltjkingèo.,

^-Wjj.M^ ËlS 7) + I3Ë ! i££ï i 0 _ [«« n [«"J „ 1 rt ^ 1

""" laa] f»! I [»«] [ V" [aal ~ [oo] ~ iaa] '14 + ,„„

W., = _ 52*j ^ _ [££) - <>,

[aa] [aa] [aa]

| a 6] |oc \ad\

Q,3 = — —- O-, - - «r, — - ft,

[aa] " |aa] [aa] x''''

j O,, = -- ft, - k":|ft4- ^Qh . j v'4 [aa] v-4 laai V,u M ^

lste gereduceerde normaalveïg#lflkülg«n. j l8l> gereduceerde gewichts-vergelilkingw.

(t! il l 1 [?'« S S t K *J*- *j = ? - lte 13 ! t» II 0é + l»c l] Qm + ffM lUft, = 1

i J 1 + (c C 1 6 + [cd 1 \ l) — co 1=0 1 — [CS II I6c 1! -I- \rr II O 4- \r,l 11 O _ 11

,id i, b + 1,-d i! c + ,dd i,,7, _ \4 i\ m o [ _ y ïj J f»« J( g + f^e }1 $» * f*J }j §| Z ö

Som van de vierkant.-!, der fouten. [66 1] ft, + [»« 11 fta + [6d H ft, = 0

_ ,6„ i, b - e* n r - ^ n ;> + fw ,] = M . ; [E Jj g + [y J| g + Mj^. = 1

U0ntn>1"- 166 1] ft, -I- |6<- 1] ft4 -f- [6d 1] ft4 = ö

i,,„ 11 , , , [6c 1] ft4 + [cc 1| Ó,4 + [cd 11 Q., = 0

2de eindvergelijking. 2d« stel ..indvergelijkingen.

Ji = _ l6cJJ,r _ [~rf-1J JJ + I^Ll1 | r [6c 1| [6dl| , 1

[66 1] [66 11 f [65 1] I . [66 ïj «■ = * : V» " ^ 9a + jM jj

166 1) !™ |66 11 *M 16c 11 [6d II

U>4 = ü.„ — — ü..

[56 1| m [bb 1| v**

2de gereduceerde norn.aalvergeWcingo.,. 2de gereduceerde gewichts-vergelijkingen.

L6d o] r ± rH SI n ~ \'',p 2' " 0 ; ~ f«» «I I» 21 + |cd 21^ = 1

[( d 2] < + [dd 21 7» - [dp 2] = rt . j - [a's 21 | [cd 2| fe! + W 8) ™ = rt

Som van de viork. der fouten. — l/d< 2] C — [dp 2] I) -f- [c/, 2] = [aS? [.pè'2] '

Controle. - [c s 21 - M« 81 + Ft» 21 - r„ 91 f| + (cd 2] QM = u

I i W « -I - [W ^1 |cd 2) ^ -f- [dd 2| = 1

:!,lr «indvergelöktag. 8de 3te] eindvergeipingen.

' cm •■' I .'{jd i a lc*2}a + 1

f^2] T(cc2| ; -,c,.2] ! ^ = -^2] ^+-|*c aj

' , [ed 2] ,

= - ,cc 2] y«

3de gereduceerde normaalveïgeliiking. 3de gereducèerde gewichts-vergelijking.

m [dd. 3] Z> - [dp 8] = 0 ' : - [d.„ 8] I ' .• m „ g<4 _ j - «

Som van de vieïk. dor fouten. - [d/, 91 ü +• | jip 31 = u*i i [p»8] j

Contróle. - [ds 3] -f [ps 3] = [si 3]

«de (laatste) eindvergelijking. 7) = ?! |A'31 I Wtste eindverae1itVinB c 1

|dd3J ! ptj | matste einaveigeHjkiug. <^44 = rjj-

Som van de vlerkanten der fouten. 41 = |j-i | [ps 4] 1

Contróle. [ps 4J = |ss 4]

Sluiten