Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of '-wel in overeenkomstigen vorm als (228) en (229) geschreven: [da"3] D— [dpS] = 0. Deze vergelijking geeft de vierde (hier de laatste) eindvergelijking:

[dd 3] '

waaruit de waarde van D onmiddellijk kan worden berekend. ■ Door substitutie van deze waarde in de derde eindvergelijking . volgt dan C, door successieve terugsubstitutie van de berekende grootheden in de hoeede eindvergelijking volgt B, ten slotte uit de eerste eindvergelijking A.

Zooals in het overzicht (*). op bladz. 520a is aangegeven, kan door de boven'aangegeven reductie voor de berekening van A, B, G en B, tevens de berekening van de som van de vierkanten van de schijnbare fouten worden uitgevoerd (verg. ook bladz. 447 e. v.). %ÈMÊ

Bij deze berekeningen is echter controle, ook gedurende de berekening zeer gewenscht; deze wordt op zeer volledige wijze verkregen door een tweede stel controle-vergelijkingen met onbekenden A', B', G' en D' te berekenen (verg. bladz. 483 e. v.) waarbij de coëfficiënten der onbekenden A', B', G' en D' dezelfde zijn als die van de normaal vergelijkingen, terwijl alleen de „bekende" termen verschillen. Deze bekende termen nu, worden op de volgende wijze samengesteld.

De foutenvergelijkingen, die de normaalvergelijkingen (225) bladz. 519 opgeleverd hebben, zijn van den vorm:

xï - Pi — «1-4 — biB — CjC — d,D, x% =P-z — a2A — b2B — c2G— d2D,

x.t =p„ — a,A — bnB —CnC — dJ>.

Berekenen wij nu grootheden su s2, s„, die door de

volgende betrekkingen met de coëfficiënten van A, B, G en D in bovenstaande foutenvergelijkingen verbonden zijn:

(*) Zie hét Voorbericht bij deu achtsten druk.

Sluiten