Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4de stel gewichtsvergelijkingen, zoo verkrijgt men de eerste gereduceerde gewichtsvergelijkingen. De eerste vergelijking van ieder stel eerste gereduceerde gewichtsvergelijkingen levert eene van het tweede stel eindver gelijkingen. De waarden van fe, en Q24 van dit tweede stel eindvergelijkingen, gesubstitueerd in de 2de en 8de vetgelijkingen van het 2de en 3de stel der eerste gewichtsvergelijkingen, geven de tweede gereduceerde gewichtsvergelijkingen, enz. De laatste eindvergelijking geeft Qu; door successieve terugsubstitutie kunnen dan alle gewichtsgetallen worden berekend.

Aangezien alle coëfficiënten van de gewichtsgetallen bij de oplossing der normaalvergelijkingen zijn gecontroleerd en de „bekende" termen een zeer eenvoudigen vorm hebben, is andere contröle voor de einduitkomst der gewichtsgetallen, dan het zorgvuldig nazien der niet gecontroleerde berekeningen, overbodig.

§ 261. Schema der oplossing met behulp van logarithmen. — Getallenvoorbeeht (*). Uit de voorbeelden op bladz. 447 e.v. en bladz. 485, ook in verband met het hieronder volgend schema en voorbeeld, is te zien, hoe de oplossing der vergelijkingen kan geschieden zcrider logarithmen. (**)

In het hier volgende schema is de gang der oplossing met logarithmen aangegeven, daarna volgt een voorbeeld in cijfers. Bij het schema en bij het voorbeeld behoören de hulpbladen A en B, die bij de practische toepassing als losse bladen worden gebruikt.

De bewerking is in twee deelen vèrdeeld: 1°. de successieve reductie van de normaalvergelijkingen, van de contróle-vergelijkingen en van de gewichtsvergelijkingen en het berekenen van [x2]; 2°. de successieve terugsubstitutie van de gevonden onbekenden en gewjchtsgetallen in de eindvergelijkingen.

In het schema en in het voorbeeld zijn beide deelen gescheiden door eene geblokte lijn.

De bewerking is de volgende:

Schrijf in het schema op den bovensten regel de coëfficiënten, (f)

(') Zie het Voorbericht bü den achtsten druk.

(**) Het verdient ten zeerste aanbeveling bij de oplossing van normaalvergelijkingen vooraf staten te linieeren „en bij de berekening gebruik te maken van dubbel gelinieerd papier, waarbij de afstand der lijnen in beide richtingen ongeveer 4 m.M. bedraagt.

(ï) Daarbij zijn telkens in een volgende vergelijking de coëfficiënten weggelaten, die in de vorige vergelijking reeds voorkwamen; zie ook de afscheiding door eene stippellijn bij de normaalvergelijkingen van het „overzicht". _

Sluiten