Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEMA voor de oplossing der normaal vergelijkingen, voor de berekening van de som van de vierkanten der fouten en van de gewicbtsgetallen.

A'B C

D

[aa] [«]' ^ -U"JJ ""tOSl

;o0 m k -4 m ,o» ^ _JüiÜ! |!

"~|

[«■P) | !o , lasl

.log ~— l°g + [aal \', °3 taal

SL lor, [ad]0 log-^Qu ,-\&»

„<-*•«.. ' „-[^ ■-■g-* "~UC -'-ht*

T , [ap] I , ["s"

1 '■ + T :—-

c—; [aa] | v[aa]

[ac] _["c'0. _ [-^] ft, -^<?34 - p c :; r WC

— Vi3 — ;—; r„„i v33 raai [aa] r«»J

[at BL 8» -Sft,

Som 1 Som Som ' Som Som Som

ft, ' ft-, <?13 <&« ^_ ^ || _^

[66] lbo] Ibd] - t&Pl 1| - Ibs]

lab] [ab] [ab] [ac] _ [ab] [««] , Job] [q>]_ + Ja&Ha£L

faal-" ! [aa] [fffl | [0a]

[Ï6~I] 1 [tol] | [6dl] -[*pl] ||^ -16*1]

!oa [66 1] (oa_ [6c 1] I log Ibd 1] log - [bp 1] jj " log - [bil}

, , Ibp 1] jS , [6s 1]

1 loa + —— ' log t

t»a - rtrr, 9 + [66 n °" T [66 i

mi , wnn L iMii m i] 1 „■

- - ^ "* - t66-Ii °» - [STfl ^ " ~ Ï56ÏÏ " " f» «

» - [66 ï] ^ .""T66^1]ft:1 " [66 1]C,M " [66 1] ü" [66 1]

" i + t*jy |! + tüii

- rtTli [66 1] VM [66 1] V44 [66 1] [bb 1

- jM, r C* Ï66l]iV8S [66 l]^34 [66 1] Ij, [66 1]

gom Som Som Som Som

ft <?> Q» B n

[cc] [cd] - [op] - lC8l

[ac] [ac] _ [ac] [aa] [ac] rap] jj ■ + . [ac}. [aa]

[oo] ;'<aj ^__[aa] M

' r , [cc 1] [cdl] - - [cp 1] || — [cs 1]

[6c 11 [6c_l] _ [6c 1] [6(il] [6c 1] [6pl] | , [6c 1] [bs 1]

: f6'6TP" [66_ï] 1 [66 1] I [bb 1]

[c7 2f [Cd 2] - [cp 2] ;| — [cs 2]

(oa [cc 2] log [cd 2] log — [cp 2] | io<7 — .[cs 2]

1 lep 2] [cs 2]

^ ïiTaj to9 + rcc"2] r'J ~ tcTa]

_ SË2» ft4 Joa - StS ft, „ _ !CA2) D 1 „ _ v

[cc 2].- " [cc 12] V44 lec 2] | [cc 2]

1 ^_ [cp 2] [cs 2]

Ïcï~2Ï [cc 2] ij [cc 2]

-és* -S" -ti' j -g>

Som Som Som Som

ft3 O:» C C

[dd] - [dp] I — Ids] [ad] lail]' [ad] [ap] [aal [as] [aa] ._ [da] j [00]

f«tó"i] - [* 1] i — [ds i]

[bd lj CMl] [6dl][6pl] j ^ [60" 1] [6«1]

[661] _ + [66 1] [66 1], .

[éUTS] ■ — [ap 2] — [* 2]

■ _ Led2) lccl2] i [cd2]JcpJ] |] [cd_2]Jcs2)

—;* ;.--ïf — [cc 2] " [cc 2] |j t'cc21

t*Tsl — [dp 3] jj — [ds 3]

log [dd 3] toa - r«p 3] lo'J — [<h 3)

-

ski i03 + Sdü] log + \dj% i ■ win + wjj

Ïdd3] ' + WA] [*>« i

Som Som ! Som

• 944 I D • ' I

[pp] li>si [ss!

[op] [ap] j [ffp]Jas]_ ,; [as]Jas)_

J^aT ï««l tcl"

[pp 1] üjs 1] Iss «

[5pl][6pl] _[6pl][6sJJ _[ösl]J&ill

' • - ~T66TT_ f66-1' Si__—i^s=-—

/ ■ . [pj 2] tPS 2] |j lss 2'

[cp2][cp2] _[^p2H'?il |! _&3J§$.

-•"Tccli [CCj] _J^3—

[pp"31 [ï,s 31 [

[dp3][«p3] _[dpmds3] || _^s31/^

- " msi__ ^3] 7^r—

[pp7 *] [ps 41 II ^

Sluiten