Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bekende termen en de contróle-termen met het teeken zooals zij voorkomen in het overzicht op bladz. 520a en evenzoo de waarden [pp], [p s] en [si]. Schrijf onder de coëfficiënten van de eerste vergelijking hunne logarithmen. Schrijf compl. log. van den eersten term op de aangeduide plaats in het schema en ook op een los strookje papier , op dit laatste als log. van het getal met het negatieve teeken.

Leg het hulpblad A op het schema zoodanig, dat de getrokken „verticale" lijnen overeenkomen.

. Tel de log. van het strookje op bij elk der log. van de termen der eerste -vergelijking van het schema en schrijf deze sommen op den bovensten regel van het hulpblad A.

Tel de logarithmen van het hulpblad A op bij de daarboven staande logarithmen van het schema en schrijf deze sommen in de overeenkomende kolommen op het hulpblad (hierbij een regel overslaan op het hulpbl&d).

Verschuif het hulpblad een kolom naar rechts en tel weder den bovensten regel bij de daarboven staande logarithmen van het schema en schrijf de sommen in de overeenkomende kolommen op het hulpblad.

Verschuif het hulpblad weder eene kolom naar rechts, tel weder op, enz., totdat de eerste logarithme van het hulpblad opgeteld is bij de laatste van de eerste vergelijking van het schema.

Zoek de getallen bij de logarithmen van het hulpblad A (uitgezonderd die van den bovensten regel) en schrijf deze getallen achtereenvolgens onder de coëfficiënten enz. van de tweede en verdere vergelijkingen in het schema, neem hierbij de logarithmen van kolom tot kolom, telkens van boven beginnende en schrijf de getallen achtereenvolgens 'op den tweeden regel onder de tweede en verdere vergelijkingen van het schema.

Tel den tweeden regel bij genoemde vergelijkingen op bij den eersten. ,

De aldus verkregen getallen zijn de coëfficiënten enz. van de eerste gereduceerde normaalvergelijkingen enz., welke aan de contróle moeten voldoen op het overzicht onder deze vergelijkingen aangegeven.

Vouw het hulpblad A op de aangewezen plaats om.

Behandel de tweede vergelijking van het schema op gelijke wijze als de eerste en zet de reductie voort tot aan het einde van het schema, waar dan drie gelijke waarden van [xz] worden gevonden.

Sluiten