Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijf de Jaeide laatste logarithmen van elk der bovenste regels van ieder gedeelte van hulpblad A in liet schema op den regel onder de geblokte lijn, telkens in de laatste twee kolommen van iedere vergelijking — de laatste twee kolommen van hulpblad A blijven nu verder buiten gebruik.

Schrijf de getallen welke bij de logarithmen van de laatste gereduceerde normaalvergelijking behooren in het schema onder de getrokken lijnen; schrijf deze getallen (volledigheidshalve) onder de optellijnen in het schema.

Qu, D en D' zijn nu bekend: contröle D—D' — -f- 1. , Schrijf de logarithmen van Qu. IJ en D' op hare plaats op het hulpblad B. Leg het voorlaatste gedeelte van hulpblad A op hulpblad B zoodanig, dat de laatste twee kolommen van hulpblad A vallen buiten de geteekende kolommen van hulpblad B.

Tel den bovensten regel van hulpblad A (waarin nu alleen

, [cd 2]

9 [c c 2] voorkomt) °P biJ den ondersten regel van hulpblad B (log IJ') en schrijf deze som in de kolom voor 6" van het schema, Tel achtereenvolgens den bovensten regel (zie boven) van hulpblad A bij iederen volgenden regel van hulpblad B (resp. log I), log Qu) en schrijf de sommen in iedere van rechts naar links volgende kolom van de derde vergelijking van het schema (de kolommen resp. voor Ü en Q3i).

Zoek de getallen bij de logarithmen in het schema, schrijf die in de kolom onder de getrokken lijn en tel dan op , clan zijn Qm, C en C' bekend: contröl C — C = -4-1.

Schrijf log Q3i op het hulpblad B boven log Qu; schuif het hulpblad A nog een regel hooger, tel weer op en schrijf de som in het schema in de kolom voor Q33. ' '

Zoek de getallen bij de logarithmen van deze kolom en tel ' samen, dan is Q33 bekend.

Schrijf log Q33, log Q3i, log O en log C' op het hulpblad B.

Vouw het hulpblad A boven den bovensten regel van het tweede gedeelte om.

Tel den bovensten regel van hulpblad A op bij de regels van hulpblad B van onder af en schrijf de sommen in de kolommen bij de tweede vergelijking van het "schema van rechts naar links (de kolommen resp. van B, B', Q24, Q28). Zoek de getallen bij de logarithmen en tel samen. Q2S, QM) B en B zijn'nu berekend: contröle B — B' = -f-1.

Vul het hulpblad B aan met de logarithmen van de gevonden

Sluiten