Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aannemen, losstormt; en wanneer hij aanvalt, is alle aarzelen hem vreemd, zoodat hij zelfs den ontzaglijk veel grooteren reiger of ooievaar letterlijk te hjf gaat en 't curieuse van 't geval is, dat deze flink uit de kluiten gewassen vogels, na eerst een tijdlang een defensieve houding te hebben aangenomen, binnen zeer korten tijd terugwijken en het ferrein overlaten aan den moedigen scholekster. Als de stranljip zich verweert, bewijst bij metterdaad, dat zijn eenigszins logge lichaamsvorm in geen geval een beletsel is om vlug te wenden, te keeren en een aanzienlijken afstand af te leggen in een betrekkelijk kort tijdsverloop. Trouwens : Bonte Piet, zooals hij plaatselijk ook wel wordt genoemd, is, wat zijn sportieve ontwikkeling aangaat, bijna van alle markten thuis.

Kan hij loopen, vlug als de wind, en — zooals wij zagen — vliegen als de best-toegeruste aviator, ook in het water is hij in zijn element, zoodat zijn zwem-prestaties met eere mogen worden genoemd.

Bereiken ons nu en dan klachten, dat er telkenjare een vermindering van kieviten valt waar te nemen, het aantal scholeksters blijft vrijwel stationnair en hét is niet onwaarschijnlijk, dat dit voor een gedeelte is te danken aan de omstandigheid, dat de Bonte Pieten (ook heet hij wel: zee-ekster) pas beginnen te eieren-leggen öf even vóór den aanvang van den zoogenaamden „verboden tijd", öf pas gedurende deze periode, zonder welke buiten kijf ontzaglijke slachtingen onder onze gevederde vrienden zouden worden aangericht.

Ja: wel is de naam vrienden hier op zijn plaats.

Sluiten