Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoeiziek en verliefd rennen door al die weelde van duizenden weideplanten. Hij laat zich dronken maken' door den wijn van het nieuwe seizoen en met zijn makkers viert hij, in wild-rappe vlucht, het lentefeest met luid gerucht boven de spiegelende klaarten der kanalen en de deinende grenslooze ruimten van ons lage, wijdkimmige land. Waarlijk: de grutto verstaat den zin van het carpe diem, maar een wulp, die zorgeloos en blijde „den dag plukt" heb ik nog nooit ontmoet. Nimmer zag ik een vroolijken wulp, wiens vreugde om het eeuwig verwonderlijk lenteworden uitbruischt in stemmeklatering of opgetogen vleugel-' slag; hij kent niet de uitersten van zomersche blijheid en wreed verdriet; uit al zijn daden spreekt een statigheid en gematigdheid en aldoor overheerscht in zijn gave pure fluittonen, die een heel schaarschen keer neigen naar het stil-blijde, de weemoed. Behoort de optimist grutto bij de frischheid en wijdheid der groene uitgestrektheden, waar de zonnige, fleurige kleuren domineer en, de wulp is bovenal de vogel der stille, eenzame, donkertintige heiden. Leggen de meeste weidevogels — en daartoe bestaat aanleiding — in meerdere of mindere mate schuwheid aan den dag, men kan ze niettemin op betrekkelijk korten afstand naderen en meer of minder nauwkeurig hun intiemste gedragingen gadeslaan. Maar de wulp is een en al schichtigheid en wanneer er van uit de verte een schijn van gevaar dreigt, kiest hij het hazenpad en werpt zich in de lucht, waar hij in breede, zwierige zwenkingen zich laat drijven en pas wanneer hij heel zeker is, dat op zijn broedterrein zijn veiligheid is verzekerd, zoekt hij

Sluiten