Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst aankondigt met een puur-gefloten hed. En dit Üed is zoo beminneÜjk. zoo vemonderlijkontroerend. dat men den vogel buiten kijf zells noa de beschermende hand boven het hoofd zou houden, indien hij schadelijk geacht mocht worden. En inderdaad: wanneer men zijn gedragingen nagaat, kan men niet in alle opzichten onzen voortreffehjken lyricus van zonden vrij pleiten: want, wanneer de bongerdvruchten blinken en net fruit der tuinen tartend lokt en al die kostelijke bessen verleidelijk hangen tusschen het groen der struiken, neemt hij ongevraagd zijn deel, hetgeen de mensch hem soms maar al te kwahjk neemt. Maar toch: al bezondigt hij zich dus bi) tijd en wijle aan de gesignaleerde deugnieterijen, dit mag geenszins een reden zijn om onmiddellijk tot al te hardhandige maatregelen over te gaan: bever geve men zich eenige keeren de moeite de vogels, wanneer zij al te lastig mochten worden, te verjagen dan direct gebruik te maken van schietwapenen. Trouwens het nut van dezen vogel weegt ruimschoots op tegen de schade, die hij een schaarschen keer berokkent. En als jager is hij onovertroffen. Komt in zijn forten, enthousiasten zang zijn bewegelijkheid en levensdrift, zijn courage en zijn. nu en dan door weemoed getemperde, vreugde ten duidelijkste tot uiting, ook inrijn gewone doen, tusschen het musiceeren in, geeft hij aanhoudend blijken van zijn activiteit, die niet zelden den vorm aanneemt van schichtioheid en nervositeit. Wanneer hij, als een silhouet afstekend tegen de avondlucht van gloeiend koper, zijn jubeling aan zal vangen, lijkt hij althans nog^ustig, maar zoodra hij zich voortbeweegt

Sluiten