Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prónk of erger zelfs: niet zelden overdrijft bij zóó, dat hij parvenu-achtige-O.-W.-ers-allures aanneemt.

Maar voor al deze vogels: voor leeuwerik, tureluur en kemphaan, scholekster, spreeuw en grutto en zoovele anderen, is. de Maart-maand de tijd der ontluikende liefde.

En het is deze liefde, deze lichte drang om zich te geven en met een gelijk-gestemde ziel het lentelijke levensfeest te vieren, die den aanvankelijkstillen en in zichzelf gekeerden vogel plotseling doet veranderen: de kievit, wiens wiekslag ik in Februari en soms reeds in Januari boven mijn woning hoorde, wordt orator, acteur en acrobaat; de vale leeuwerik is herschapen in een minstreeltje, een troubadourtje, een joyeus liedjeszanger, terwijl de beruchte kemphaan den gladiator, den steekspelenden ridder en last not least het vechtend Jordaan-type uithangt.

Ja: wèl wekt Maart het sluimerende leven en hing eenige weken geleden de hemel vaal, zoozonder fleur en kleur. Lente roept onvermoede, schoone krachten wakker en boven de wei, die groent en geurt, wapperwiekt de luidruchtige paljas kievit (zelfs paljas, als mensch of dierlijk vijand zijn eieren dreigt te rooven), vloeit de weemoedige fluittoon van den grutto, klinkt de schrikroep van den slanken tureluur, als de schaduw van een roek boven hem waart, ruziën de kwajongensachtige scholeksters en de plukharende kemphanen.

Maar voor de goudpluvieren is de tijd aangebroken om naar hun geboorteland te trekken, de uitgestrekte toendra's en steppen, en snel scheeren zij over de stoppels of bewegen hun ruischelende wieken in hoogen regionen.

Sluiten