Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiveren. Dan, wanneer de landsche wereld nog stiller wordt en het bhj-kinderlijk zwaluwengetjiep en gekwetter voorgoed zwijgt en een vleermuis zijn vliegzeiltjes spant om het werk te voltooien, waarmee de zwaluwen heel den dag bezig zijn geweest, zult ge den nachtegaal kunnen hooren. En waarlijk: ge zult geen berouw hebben, wanneer ge een deel uwer nachtrust opoffert om naar den teederen solist te luisteren, die temidden van de zwijgzaamheid en ongeschonden roerloosheid der nachtelijke uren zijn rijkdom van innerlijk leven uitpijpt en uitkweelt en uit-tuit in een blanke, pure lyriek, waarop slechts een sterk, geïnspireerd dichter, die zeker is van zijn kunnen, mag reageeren, wanneer hij den zang-van-weemoed der nachtegalen wil loven in een broos, maar toch hevig-bewogen menschelijk hed.

Want de klanken van den nachtegaal glijden door den nacht als gladde, melodieuse parels, zij dansen op licht-muzikale voeten, zij zweven op vleugels van broos geluid door de luisterende ruimten. En bovenal schoon wordt de wereld, wanneer dan bovendien sprook-schoon en bijkans irreëel de bosschen, de hoeven en struiken wachtend staan in het wazig misthcht van den maan. Dan bloeit de poëzie op in de wijdheid van het land als stille, rustige bloemen van gaaf, ongedeerd geluk. En ge moogt niet verzuimen althans ééns in de maand Mei of Juni een nachtegaal-excursie te ondernemen. Trouwens: aansporing in dezen zal wel overbodig zijn. want de nachtegaal is buitengemeen populair en zoo langzamerhand begint hij op de programma's mét de bloembollenvelden en de kerselaars, een vaste plaats in te

Sluiten