Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want met hen verdwijnt uit de Mei- en Juniavonden, wanneer de wereld zoo wijd is en rustig en goed, het melodieuse geluid van 't haren, dat wonderlijk-blijde klinkt in een uitgelezen oord van water, land en lucht, waar de zwaar-geladen tjalken donkerzeilig voortglijden, de weidevogels leven en streven en de molens zwaaien in een kleurig, maar nooit luidruchtig-kakelbont gebied.

De zeisen worden hoe langer hoe meer vervangen door de rikketikkende maaimachine. Het is te wenschen, dat dit jaar het broedproces der tureluren, grutto's, kieviten en wilde eenden vlot van stapel is geloopen, want het is triest, dat er telkenjare zooveel broedsels door de niets en niemendal sparende Mc. Cormick's verloren gaan, vooral wanneer door gunstige weersomstandigheden vroegtijdig met de hooioogst wordt begonnen.

Sluiten