Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de met groenende erica en dopheide begroeide wijde domeinen worden afgewisseld met verspreid staande sparrenboomen, en wanneer ge bovendien wat speurzin en ervaring bezit, moet ge vooral niet verzuimen uw onderzoekingen uit te strekken tot de sparren. Deze boomen, die er nu over het algemeen weinig aanlokkelijk uitzien, daar een groot deel der naalden dorren en bruinen, bieden heel veel vogels door hun warrigen ondergroei schuilplaats en nestgelegenheid. In een weinig gefrequenteerd gedeelte van ons land, dat ik u niet zal noemen ■— gij, uw oom, uw zwager of een uwer andere bloedverwanten of kennissen zouden door villabouw en wegenaanleg de rust en ongereptheid van het gebied kunnen aanranden — trof ik den fazant, dezen prachtigen, geïinporteerden Aziaat onder een laag sparretje al nestelend aan. Veilig beschut weet ik daar den tragen eierlegger — zijn effen, groen legsel wordt om den anderen dag met één vermeerderd — zitten onder een baldakijn van sparretwijgen, waar zich allerlei kronkelend gewas om- en doorheen heeft geslingerd, zoodat de onbedekte eieren den roofzieken eksters en roeken niet spoedig in het oog vallen. Maar den 28sten April, toen waarschijnlijk zijn instinct den vogel voor de naderende sneeuwbuien heeft gewaarschuwd, heeft hij het toch raadzaam- geoordeeld de eieren te bedekken met een sponzig moslaagje, dat merkwaardigerwijze weer werd verwijderd, toen de sneeuwval voor goed was geëindigd. Ik ben waarlijk benieuwd, hoe groot de nestinhoud zal worden : gisterenavond telde ik negen eieren en vanochtend zat hij weer op zijn oude plaatsje, de dikke kippensnavel tegen

Sluiten