Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duchten voor hun leven, werpen zij zich in de lucht, om allicht op een andere plaats gezamenlijk hun jolig lentespel te vervolgen.

De kemphanen behooren met de kieviten, tureluren, grutto's en scholeksters tot die buitengewoon interessante weidevogels en ook wat zijn nestbouw aanbelangt, is hij een echte bewoner onzer lage landen: een eenvoudig kuiltje, zonder noodeloozen sier van zachte veer en, donzen pluimen of welke wollige onderlaag ook, acht hij ruimschoots voldoende om er zijn viertallig legsel — glanzig en bezaaid met vlekken — in te deponeeren. En al zult ge den smulpaap geengrooter genoegen kunnen doen dan hem een zending kievitseieren te doen toekomen, een versch kemphaaneitje is evenmin te versmaden en al is dit niet zoo duur als het beroemde legsel van Vanellus, de eierzoeker van professie, zoowel als de amateureierzoeker raapt en passant gaarne de mooi-getihte eitjes van tusschen de wuivende grashalmen op.

Waarlijk: den minnaar der natuur bieden de lage domeinen van ons vaderland schoonheden en verrassingen van zeer verscheiden aard, en mocht ge in het voorjaar een aantal kostelijke vacantiedagen te uwer beschikking hebben, dan kan ik niet nalaten u met klem aan te raden eens een bezoek te brengen aan een der vogehïjkste oorden van ons land. Woorden vermogen eenigszins een denkbeeld te geven van het fijne lentefeest, dat zich uit in de wappering der, sterke kievitenvleugels, den puren roep der grutto's en tureluren, den blijden dans der kemphanen en op duizenderlei wijze in wending der leden, ruisching der veeren, kleur, klank en gebaar der vogels van

Sluiten