Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is iets valsch, iets meuchelmördisch, iets onverhoeds in de gedragingen van deze plant, iets dierlijk-berekenends.

Waarlijk: wij bewonderen de natuur er niet minder om, al gaat zij zich elke seconde te buiten aan excessieve wreedheden, al tolereert zij het brengen van leed en ellende. Wij voerden slechts enkele sterk-sprekende voorbeelden aan, wier aantal tot ontstellende reeksen zouden kunnen worden gerijd, ten bewijze ervan, hoe de natuur, de aan den buitenkant louter teedere en derhalve beminnenswaarde, gedragingen gedoogt van haar dieren en planten, die voortkomen uit een niets ontziend egoïsme, een zelfzuchtig zorgen voor eigen uitbundig prospereeren en bevredigen van, door geen redelijk, humaan denken getemperde, instincten, driften, verlangens. Wie slechts zijn oogen wijd open zet en waarneemt, scherp en indringend, herkent in het doen en laten der natuur des menschen eigen lagere. driften : eigenbaat en bestialiteit, gemis \ aan eerbiedige genegenheid voor anderer excistentie en een ontstellend tekort aan beheersching-rijke opofferingsgezindheid1). De macht, de fysieke wèlgedisposeerdheid domineeren er, het materialisme — en wij stellen er prijs op te verklaren, dat wij telkens generaliseeren — viert er op lugubere wijze hoogtij. Honderden conflicten, uit stoffelijke belangenstrijd voortgekomen, worden er elk moment geboren en heel het natuurgebeuren is één brok wilde,

') De geeselende, striemende, de ignoble neigingen der menschen karakteriseerende caricaturist kiest daarom niet zelden met welgevallen het beest tot object zijner spottende aanklacht.

Sluiten