Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verrast keek het meisje hem aan. Zjjn toon had zoo vol oprechte bewondering geklonken. En even bleven zjj elkander aanzien, en bij zijn diepen, warmen blik kwam er een licht in Antjes koele, hooghartige oogen, dat allengs inniger werd... maar, alsof zg verschrikt was, dat zij, onwillekeurig, een oogenblik had toegegeven aan haar gevoel, wendde zij haar oogen weer vlug op haar werk.

Maar Cornelius wist genoeg, om heimelijk tevreden te zijn. Word maar raadslid, Allert, dacht hij met lichte ironie, in plaats van mij, die het zou moeten wezen; en word maar de echtgenoot van Antje, Allert, in plaats van mij, die het zou... kunnen wezen ...

De aanwezige jongelui voerden met de oudere heeren: den Raad en Hero Hesseling, een politiek gesprek, en de regent luisterde bedaard naar het vertoog van zijn vriend Hero Hesseling, die aan Lodewjjk Arckenbout de door den baljuw van Zuylen van Nyevelt tusschen de Prinsgezinde leden der vroedschap ingestelde „correspondentie" uitlegde:

— ... bij gelegenheid van 't Kostermans oproer werd 't huis van de baljuw geplunderd, en toen kwamen er documenten in handen van de tegenpartij, de anti-prinsgezinde partij, (die zeer in de minderheid was in de vroedschap, maar die onder leiding van een der vroegere van Everdens en vooral van Aerssen van Sommelsdjjk de vroedschap in 't goede spoor hielden) die héél gewichtig waren, namelijk contracten, waarbij verschillende regenten zich verbonden „onder solemneeleneede,"

Sluiten