Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen eenen wasch, die reeds bijna veertien dagen daar ligt te helpen opdoen.

Mogt gij het niet gaarne doen, zeg het mij maar gul, maar had gij er lust toe, en wildet gij bij mij blijven eeten, zoudt gij mij regt veel plaisir doen, zegt het dan slechts aan Bietje, en ik zal u met open armen ontvangen. TJ wel de complimenten aan allen verzoekende,

Uwe liefhebbende Nicht V.

— Bi heb natuurlijk gezegd, dat ik komen zon, Moeder, zei Aagje.

Johanna knikte haar dochtertje vriendelijk toe. O, dat hartelnke kind... zonder ophef, zonder een onnoodig woord deed zjj „wat haar hand vond om te doen." Zij had het nooit gekund, zich opofferen voor een ander, wat Aagje zoo gemakkelijk scheen af te gaan ... Was zij ook niet altijd bereid, om Tante Keetje te gaan opvrooljjken met een bezoekje, oude, bijna kindsche tante Keetje, die, zij hadden er dikwjjls om moeten lachen, altijd maar door aan „klierstoffen bleef souffreeren", ofschoon zjj er bjj de gezonde, blozende vrouw nooit iets van hadden gemerkt? Nog eens knikte zij Aagje toe... In den laatsten tijd, en zij wilde er niet dieper over nadenken, waardoor dit veroorzaakt werd, had zij zoo'n vreemd gevoel tegenover haar kind, soms was het wrevel, dan weer een weeke verteedering, nu eens ergernis, dan weer een behoefte om haar te beschermen ... en terwijl op dit oogenblik weer snel al deze sentimentsschakeeringen door haar ziel gleden, en ten slotte

Sluiten