Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41. jaren, namentlgk 4. jaren als Cadet, 2 jaren als sergeant, 17 jaren als Vendrig, 10 jaren als Lnytenant, en laatstelijk 8 jaren als Capiteyn, hebbende hg' Suppliant in dien tgd bijgewoont de Battailje bg Fontenoi, het beleg van Brussel, en altg'd het Regiment gecommandeert als Major, zg'nde den Ondsten Capiteyn bnyten staat om in 't Veld te gaan:

En dewglen U Ed. Groot Mog. den Major Kiswetter met een pensioen hebben gelieven te begunstigen, waardoor de Majoors-plaats in het voorn. Regiment is komen te Vaceeren: Soo keert den Suppliant zig tot U Ed. Groot Mog. ootmoedelgk verzoekende, hem Suppliant met den Vacante Majors-plaats van het Regiment van den Generaal Baron van Cronstrom, gelieven te begunstigen. '

't Welk doende &c.

Bij dit geheel gedrukte stuk was in potlood het jaartal 1742 geplaatst en: geb. 1684 20/2 te Dordrecht. Dit verzoek werd gedaan door den grootvader van Johanna, die den 28sten April 1707 zich liet inschrijven als poorter te Amsterdam, en die gehuwd was met Elisabeth Godelinde Huys.

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Hollandt en Westvrieslandt, doen te weten: Dat haar Edele Mog. gesien hebbende de Acte van Prolongatie van Verlof bg den Raadt van Staate der Vereenigde Nederlanden op den 30e Sept. 1739 aan Alexander Berghem, Capitain m dienst van den Staat in het Regiment van den prince Fredenk van Brandenburg, gnarnisoen houdende binnen de stad Namen verleent om sigh nog tot den 25e Maart 1740 binnen 's Lands te mogen blgven onthouden

den selven meede hebben geconsenteert en geaccordeert, consenteeren en accordeeren hem bij deesen, om sigh bij Continuatie tot den Voorsz voorschreeve Regiment te mogen absenteeren: Waarom haar Ed. Mog. lasten en beveelen allen en een iegelijck die het aangaan magh, hem het effect van deesen volkomentlijek den gemelden tgdt geduurende te laaten genieten, zonder oppositie of beletten ter contrarie te doen of te laaten geschieden: Lastende den voornoemde Capitain van Everden dat hij deesen sal laaten registreeren Het gevleugelde Wiel. I

Sluiten