Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter Finantie van don Lande, op poene van nulliteyt, en ter expiratie van den gemelden tijdt haar Edele Mog. adverteeren van sijn wederkomste bij het gemelde Regiment, sonder daar van te blijven in gebreecken, op poene van suspensie van sijn tractement. Gedaan in den Hage onder het kleyne Zegel van den Lande, den 7e October 1789.

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden

J. v. HOEY.

Deze kennisgeving was gezegeld met het zegel van 24 schellingen, waarop stond Segd dein, en in een der marges was geschreven: Reg. ter Finantie van Holland in 't Rotboek f° 139.

Met een zncht legde hij het papier ter zijde, en nam een ander, een benoeming tot vendrig in het jaar 1711 van Otto Berghem, daar er een „Vendrighsplaetse was komen te vaceren," „sulcks noodigh is, dat een ander gequalificeert Persoon tot Vendrigh onder de voorschreve Compagnie van Capt. van Boest in het Begiment van den Prins van Brandenburg, gestelt werde; Soo is 't, dat haer Edele Mog. in aensien van de getrouwigheydt, dapperheydt, ende goet beleyt van Otto Berghem," voorstellen hem tot vendrig te benoemen. Was geteekend: Simon van Beaumont.

Hij greep weer een ander papier, een missive aan den

Edele Manhafle Vrome Discrete.

Onze Lieve Getrouwe Berghem,

Major van en Capitain in het Regiment van den Generaal van Cronstrom.

De Staalen van Holland en Weslvrieslandt aan den Edele,

Sluiten