Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemingen tot luitenant, dit besluit van den Solliciteur Militair, om aan den lieutenant colonel van Everden te betalen het zuiver montant der Ordonnantiën van Soldye voor deszelfs Compagnie, deze leger-order, óm „provicioneel niet naar Amersfoort te komen, om aan de Grebbe te worden gecampeerd, omdat volgens vrij secuure tijdinge de Franschen meester van Bommel waren, en zelfs de Waal over zouden zgn" ... een kennisgeving, dat Zijne Hoogheid goed-gevonden had, dat Alexander Berghem werd overgeplaatst bjj het Tweede Bataillon, geteekend door Willem V persoonlijk met een W. Prince v. Orange... het perkamenten stuk met de zware zegels, den „articulbrief, om mede te deelen, dat Pieter Cornelius van Everden den eed moest afleggen in den Baad van State; een toestemming aan zijn oom Albertus van Everden om zich uit Botterdam naar Delft te vestigen, waarvan hij tot Schout was benoemd: Gedaan binnen Rotterdam, den l8ton Juni 1799, het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid... hij wist het niet, waarom al deze zorgvuldig bewaarde familie-papieren, al deze relieken hem aandeden met een ontroering, die als een krampachtige pjjn trok door zijn borst.

O, hij wist het wel. Omdat zjjn geheele geslacht zich aldoor en ondeelbaar één had gevoeld, éen saamhoorigheid, die immer solidair tegenover de buitenwereld had gestaan; waarvan bijvoorbeeld alle leden felle patriotten waren geweest, en geen enkele prinsgezind; een familie, met eere genoemd in de geschiedenis van verschillende

Sluiten