Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunstbeschermer, en liet begaafde jongelieden op zijn kosten een opleiding geven. En voorts zocht hij zijn genoegen, waar hij het vinden kon; nu eens in een bui van huiselijkheid bij zyn eigen gezin, dan weer daarbuiten in een vluchtigen liaison of een reis haar Parijs.

Een groote smart had hem getroffen door het overlijden zijner moeder, waarbij hjj niet tegenwoordig had mogen zijn. Hij hoorde pas op het allerlaatste van haar ziekte door Kaatje, en toen hij trachtte toegang bij haar te krijgen, werd hem die onvoorwaardelijk geweigerd. Hij had zelfs met geweld tot haar willen doordringen, maar de nadrukkeljjke verzekering van Keetje, die hem stug en afwijzend tegemoet was gekomen, dat „moeder zelf zjjn tegenwoordigheid niet wenschte", had hem ernstig gegriefd doen terug-treden. Later had hij er diep berouw van, want was dit ten eerste wel waar!... kón het de waarheid wezen, dat zijn moeder hem, haar eigen lieven zoon niet begeerde te zien ?... Of, indien zjj dit werkelijk had te kennen gegeven, was het haar dan niet voorgezegd door wie haar omringden, door den valschen Claude in de eerste plaats, die natuurlijk niets zoozeer vreesde als een sterfbed-verzoening, waarbij zijn moeder hem dan allicht alle sommen kwijt schelden zou, die zij indertijd vaak voor hem had opgenomen op de haar in speciaal eigendom toebehoorende goederen... ? Och, wat gaf hij om geld! Wanneer zij de geheele moederlijke erfenis wilden inslikken, dan zou hij immers nóg niet hebben geprotesteerd! Maar, ach, zijn moeder

Sluiten