Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschte ... en daarom ... om haar zoo duur gekochte rust niet te verstoren, heb ik m'n verlangen naar haar bedwongen. Tien jaar is 't geleden, dat ik m'n laatste onderhoud met haar had ... dat was na de plotselinge dood van m'n vader. Ik kwam, in de vroege morgen, diep geschokt door de vreeselijke en geheel onverwachte tijding, en ik vond m'n arme moeder alleen op haar kamer. En ... ik... u kan 't wel begrijpen, als u weet, dat... kort te voren m'n vader en ik met ongenoegen van elkaar waren gegaan, om verschillende redenen, — ik was in schrijnende angst, dat m'n vader uit verdriet over mij was gestorven misschien, en toen zei m'n moeder... dat hij... dat hij zelf...

— Wat! zei Hero Hesseling ontzet, en hij rees half op van zijn stoel.

— ... dat hij zélf... Omdat hij... omdat hij ...

— Omdat hg ... zei Hero Hesseling gesmoord, ik begrijp 't... omdat hij wist, dat zijn vriend hem bedrogen had.

Cornelius antwoordde niet. Hy zag, hoe Hero de handen samen-klemde in een vertwgfeld gebaar, en hy hoorde zijn afgematte, gebroken stem, die zei:

— En dat was de reden, waarom zg zich van mg heeft gescheiden gehouden, zg kon niet anders ...! zg kon niet anders!...

— Neen, zei Cornelius, zij kon niet anders, de arme ... En toch was wat zij had gedaan geheel in de lijn van haar natuur ... haar huwelijk ging daartegen in . .. een noodlot rustte, móest rusten

Sluiten