Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

productiviteit van den arbeid. Alleen reeds uit dien hoofde dus is meer kapitaal gewenscht.

Nog veel meer is de kapitaalvorming echter noodzakelijk op grond van de toename der bevolking. Blijft het kapitaal bij toenemende bevolking gelijk, het zal per hoofd der bevolking verminderen, terwijl integendeel bij aanwas der bevolking het kapitaal per hoofd moet toenemen, wil de welvaartstoestand niet achteruit gaan. En met stabiliteit in het welvaartspeil zijn wij immers allerminst tevreden, wij willen verhooging ervan.

Op het feit, dat met toenemende bevolking steeds meer kapitaal per hoofd noodig is, kunnen-wij hier niet diep ingaan. Wij kunnen het alleen begrijpelijk maken door erop te wijzen, dat bij toenemende bevolking voor de voedselvoorziening veelal ook minder vruchtbare grond moet worden in gebruik genomen, althans grond, die minder gunstig gelegen is. Ook grondstoffen voor de industrie worden steeds moeilijker verkrijgbaar. Aan eene inzinking van de welvaart is daarom bij toenemende bevolking alleen te ontkomen door veelvuldiger aanwending van kapitaal.

Overkapitalisatie eener onderneming is zeker voor de aandeelhouders onaangenaam. Zij vermindert hun uitzicht op dividend althans voor de naaste toekomst zeer aanzienlijk. Uit maatschappelijk oogpunt heeft zij echter ook een goede zijde. Gelijk inflatie leidt tot schijnwinsten en daardoor tot intering op het maatschappelijk kapitaal, zoo leidt deflatie door de daaruit voortvloeiende overkapitalisatie der ondernemingen tot stille kapitaalvorming.

Slaan wij weder onzen blik naar de gefingeerde naamlooze vennootschap, welker reëel vermogen tenslotte f 1.500.000 waard was tegen een nominaal kapitaal van f 2.000.000, dan zal het niet tot dividenduitkeering kunnen komen, vooraleer ook het reëel vermogen tot laatstgenoemd bedrag is aangegroeid, al staat het vast, dat reëel zeer zeker winst is gemaakt.

Na de kapitaalintering der laatste jaren kan deze werking der deflatie uiterst gunstig zijn. Zij die in deflatie zoo veel.kwaad zien (zij heeft zeer zeker ook groote schaduwzijden), mogen bij hunne beschouwingen ook aan deze werking hunne aandacht schenken. Bij overkapitalisatie tengevolge van deflatie zal worden geklaagd over malaise, de innerlijke positie der ondernemingen zal er echter solieder en gezonder door worden, onze samenleviug rijker aan kapitaal en daar dit kapitaal wordt verkregen zonder beroep op de geldmarkt, zal de rentestand laag kunnen zijn, hetgeen de productiekosten vermindert.

Sluiten