Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen. Daarom wil ik niet nalaten ook tegenover U mijne erkentelijkheid uit te spreken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal er steeds naar trachten dat niet te beschamen en mijn ambt te vervullen op eene wijze, die mij waardig maakt in Uw midden te verkeeren. Den Heer Kielstra wil ik daarenboven mijn dank betuigen voor de groote voorkomendheid, waarmede hij mij sinds het eerste oogerblik van kennismaken hier in Wageningen heeft willen behulpzaam zijn.

Da gevoelens te ontleden, welke mij vervullen, nu ik, bij deze gewichtige gebeurtenis in mijn leven, ook U, mijne Moeder, onder mijne toehoorders mag zien, ware hier misplaatst. Ik wensch echter mijne dankbaarheid uit te spreken, dat het U en mij gegeven is, dat Gij bij deze plechtigheid aanwezig hebt kunnen zijn.

Dames en Heeren Studenten. Mijne kennismaking met U zal nog moeten plaats hebben. Moge zij wederzijds aangenaam zijn en blijk geven van een gezamenlijk streven, een streven tot het doordringen tot den kern der vakken, waarvan het onderwijs aan mij is opgedragen. Moge van Uwen kant blijken, dat Uw doel niet slechts is het opdoen van een minimum-kennis, noodig voor de door U af te leggen examens, maar het verkrijgen van zoo helder mogelijk inzicht, zonder hetwelk de verkregen feitenkennis in het verdere leven waardeloos zal zijn. Mijnerzijds zal ik trachten bij U de noodige belangstelling voor de wetenschap te wekken of te onderhouden en U bij Uw strevenjnaar inzicht en kennis behulpzaam te zijn. Als nieuweling op het gebied van het onderwijs zal ik mijn weg als docent eerst tastende moeten vinden. Moge het mij gegeven zijn U de vraagstukken, welke wij zuilen ■hebben op te lossen, in allen eenvoud voor te leggen met vermijding van alle schijngeleerdheid, welke ze slechts kan vertroebelen. •

Ik heb gezegd.

Sluiten