Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en naar elkaar luisteren de eenige wijze is om over onze eigen schutting heen te leeren zien. Boeken kunnen ons veel leeren, wie kan ze missen, maar ook de zuiverst wetenschappelijke methode kan niet beletten dat wij ze door onzen eigen bril lezen, terwijl de omgang met een mensch ons veranderen kan, ons altijd een weinig of veel verandert, dikwijls ons verrijkt.

Toch wil ik iets van de geschiedenis zeggen al bespaar ik U een historisch overzicht.

In de eerste plaats wil ik U eenige boeken aanbevelen, voor zoover die U nog niet bekend mochten zijn. De heer T. M. Lucas noemt in zijn artikelen over de Prostitutie verschenen in het weekblad De Nederlandsche Politie, van het najaar van 1921, het bekende werk van Havelock Ellis: De Psychologie der Sexen, ook in het Nederl. vertaald en De man en de vrouw van Dr. B. C. Goudsmit en C. P. F. ter Kuile, arts. Mag ik U naast deze boeken aanbevelen ten eerste: Die Prostituierte und die Gesellschaft door C. K. Schneider in 1908 te Leipzig verschenen bij J. A. Barth, prijs ƒ 3,15, nu waarschijnlijk veel goedkooper. Dit is het beste boek dat ik over dit vraagstuk ken, zoowel uit theoretisch als uit praktisch oogpunt. Voor wie een kleiner maar ook zeer degelijk en aangenaam geschreven boek verlangt beveel ik aan La lutte contre ia prostitution van R. Decante, verschenen in de „Encyclopédie internationale d'assis^ tance prévoyance, hygiène sociale et demagogie" bij de uitgevers V. Giard en E. Briere, Paris 1909, prijs ƒ 2,20.

Tenslotte om U niet een te lange lijst te geven, voor wie wat tijd heeft voor studie, het uitvoerige maar zeer interessant geschreven werk van Dr. Louis Fiaux: la Prostitution reglementée et lespouvoirs publics dam les principaux états des deux mondes, in twee deelen, het eerste deel behandelt W. Europa, het tweede deel O. Europa, Amerika, Azië en Egypte; uitgever Felix Alcan 158 Boulevard St. Germain, elk deel ƒ 2,75.

En dan nog eindelijk voor wie nu eens allen tijd heeft voor studie het zeer omvangrijke, zeer leerzame Rapport door denzelfden schrijver, Dr. L. Fiaux, opgemaakt van de bekende extra-parlementaire commissie over de Reglementeering, getiteld: la Police des Moeursdevant la commission extra-parlementaire du régime des moeurs, in 3 deelen elk van ± 700 bldz., prijs 38 francs samen, uitgever dezelfde als van het voorgaande boek, en daarom zoo interessant, omdat men daarin niet alleen lezen kan de debatten van vóór en tegenstanders in 120 zittingen, enquêtes enz., maar omdat men verscheidene leden tijdens die debatten ziet veranderen van vóór-

Sluiten