Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standers der reglementeering in tegenstanders, zoodat terwijl in den aanvang de groote meerderheid der commissie bestond uit voorstanders van de reglementeering, bij de beëindiging van dezen enormen arbeid de meerderheid geheel was omgekeerd en de conclusies van het rapport dan ook de reglementeering veroor deelen. Dat is trouwens wel merkwaardig (ik merk dit op in het voorbijgaan) dat ik in de twee en twintig jaar, waarin ik mij nu met dit vraagstuk bezighoud en op de dertien internationale congressen die ik daarover meemaakte in verschillende landen, waaraan juristen en medici van naam deelnamen, wel zeer vele mannen en vrouwen van de praktijk zoowel als zuiver wetenschappelijke mannen, na lange studie en veel ervaring, heb zien veranderen van krachtige voorstanders in overtuigde tegenstanders van de reglementeering, ja dat ik heele steden en heele landen dien omkeer heb zien maken (in het afgeloopen jaar nog Hamburg en heel Duitschland), maar dat ik nimmer iemand hoorde of van iemand las, die de omgekeerde evolutie doormaakte, dus van tegenstander voorstander van de reglementeering werd, ik zeg niet dat hij niet bestaat, maar alleen dat ik er niet van hoorde.

Zoo kom ik dan tot mijn onderwerp en wil over de historie één opmerking uit een der genoemde boeken citeeren, omdat deze mij ten eerste zeer juist voorkomt en op verwonderlijk korte en scherpe wijze (zooals een Franschman het alleen kan 'doen) de gansche historie resumeert, en ten tweede omdat mij deze beschouwing terstond midden in het onderwerp voert. Het is de opmerking van den bovengenoemden schrijver van La luttecontre la prostitution, R. Decante, die zijn historisch overzicht beëindigt met te constateeren dat welgezegd kan worden, dat de prostitutie ongeveer zoo oud is als de wereld, althans als de beschaafde wereld, maar dat niet minder oud dan de prostitutie is de strijd tegen de prostitutie. En dat nog ouder is de strijd tegen onbeperkte geslachtelijke omgang, want dat die onbeperkte promiscuïteit, voor zoover bekend, nooit bij eenig volk op aarde is voorgekomen en ook thans bij geen enkel volk voorkomt, ja dat zelfs bij vele hoogere diersoorten beperking voorkomt, bij sommige dieren zeer strenge beperking tot monogamie toe. Vele reizigers hebben gemeend bij primitieve volken onbeperkte promiscuïteit aan te treffen. Bij nadere studie is gebleken, vooral de beroemde socioloog Westermarck heeft het aangetoond, dat dit steeds berustte op oppervlakkige waarneming en op een te kort verblijf onder volkeren, waarvan de reizigers niet eens de taal verstonden. Prostitutie moet daarom niet beschouwd worden als een terugzakken naar oorspronkelijke toestanden, waaruit

Sluiten