Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er een fout in hadden ontdekt. Dat was allerminst het geval, neen wat hen op de gedachte bracht dat er aan dit stelsel iets haperde, was dat beiden (geheel onafhankelijk van elkaar, zij kenden elkaar niet), in aanraking waren gekomen met prostituées in de gevangenis, zich haar lot hadden aangetrokken, hadden getracht voor die vrouwen iets te doen en daarbij gestuit waren op tegenstand van alle kanten, ook van de Overheid, van de geheele Maatschappij, den felsten grof sten tegenstand. Zij zijn toen dit stelsel en zijn praktijken zoowel practisch als theoretisch gaan bestudeeren, en hebben daarbij ontdekt de ergerlijkste misstanden, de gruwelijkste slavernij, beschermd door de Overheid, en zijn zoo tot de conclusie gekomen dat de oorzaak van dezen wantoestand gelegen was in die houding van de Overheid tegenover de prostitutie, terwijl daarvan weer de oorzaak was de opvatting van de Maatschappij van de noodzakelijkheid van de prostitutie, dat wil zeggen de noodzakelijkheid om een deel der vrouwen van het volk op te offeren aan de onbedwingbare hartstochten van den man, om daarmede een apder deel der vrouwen er tegen te kunnen beschermen. En zij die dit zagén kwamen daar tegen in verzet. Het was niet in de eerste plaats hun nadenken, hun studie die hen de fout in dezen gedachtengang (die nu velen zien) deed ontdekken, het was ook niet de praktische ervaring die hen deed zien de groote praktische bezwaren tegen het stelsel, neen het was uitsluitend hun gevoel, dat zich verzette tegen het onrecht deze vrouwen aangedaan, en dat rechtvaardigheidsgevoel voortkomend uit een gezond medélijden (want medelijden is niet altijd ziekelijk of sentimenteel) heeft hen den weg gewezen om diep door te dringen in de oorzaken varf de kwaal. Van dat oogenblik af is er eeri gansche omkeer gekomen in de beschouwing van de prostitutie, en eerst nadat die gekomen was, gingen de oogen open voor de theoretische en voor de practische bezwaren; toen pas begonnen de medici de groote medische fouten en begonnen juristen de juridische enormiteiten van het stelsel te zien. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat het gevoel aan het verstand vooraf is gegaan, dat het gevoel het juiste licht heeft gegeven en dat het verstand en de wetenschap dit later eerst hebben gezien en bevestigd.

Van dat moment veranderen de strijdmiddelen tegen de prostitutie. Men begint met te gaan inzien de logische fouten, die men gemaakt heeft: omdat iets een onuitroeibaar kwaad is, daarom is het nog geen noodzakelijk kwaad, veel minder een betrekkelijk goed of nuttige zaak. Armoede is tot nu toe gebleken onuitroeibaar te zijn, maar daarom nog niet onmisbaar of nuttig. Hetzelfde geldt

Sluiten