Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Social Hygiëne" van John Rockefeller Jr, die den heer Abraham Flexner in deze zelfde jaren naar Europa zond (wij hadden zelf het voorrecht den heer Flexner uitvoerig te spreken en konden hem vele goede adressen in Europa opgeven) om hier de toestanden en inzichten te bestudeeren en die daarop zijn bekend alom geprezen werk The Prostitution in Europè uitgaf, waarin ook hij tot dezelfde conclusies kwam, heeft men toen in de meeste steden Van Amerika de bordeelen verboden, koppelarij strafbaar gesteld en de reglementeering niet ingevoerd.

Maar men is verder gegaan en heeft in Chicago op raad van bovengenoemde commissie bij verordeningen van 3 April 1913 en 18 Dec. 1913 opgericht een „Morals Court", een rechtbank van zedelijkheidsdelicten, als afdeeling, kamer zouden wij hier zeggen, van de reeds bestaande „Muncipal Court" bij de wet van 1905 ingesteld.

De verordening van 3 April 1913 luidt als volgt:

„Hierbij wordt bepaald dat opgericht zal worden een afdeeling van de Municipal Court, waar alle misdrijven en overtredingen, bestaande in het houden, exploiteeren, verhuren of beschermen van huizen van ontucht of plaatsen waar prostitutie of ontucht wordt uitgeoefend, het verlokken naar of het houden van vrouwen in deze huizen waar prostitutie of ontucht of concubinaat wordt uitgeoefend, het overhalen van vrouwen om den staat te, verlaten met het doel zich aan prostitutie of ontucht over te geven of aan andere onzedelijkheden, die duidelijk het doel hebben de publieke zeden te bederven, het verkoopen of in voorraad hebben van onzedelijke obscoene boeken, platen of verdere litteratuur, het 's nachts rondzwerven, na 7 April 1913 zullen worden onderzocht en afgedaan", enz., enz.

Na dit voorloopige onderzoek moet in deze zaken dan volgens het Amerikaansche recht de uitspraak worden gedaan door een jury van 24 leden.

In het Tijdschrift Social Hygiëne van October 1921, welk Tijdschrift uitgegeven wordt door „The American Social Hygiëne Association", 370 Seventh Avenue, New-York, wordt door George E. Washington and Ruth-Topping, een beschrijving van deze instelling en een onderzoek naar de werking ervan gegeven, waarbij, dit zij tot de eer van dit blad en van de schrijvers gezegd, de critiek niet wordt gespaard.

Eerst wordt het voortreffelijke doel uiteengezet, dat hierin bestond pressie uit te oefenen op de gemeente-autoriteiten en het openbare ministerie om hen te dwingen de wet uit te voeren en de

Sluiten