Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen, omdat de helft valsche adressen had opgegeven, wat niet eens gecontroleerd was, en de anderen niet te vinden waren) want al deze en nog meer grove fouten liggen aan de zeer slechte uitvoering van de wet en aan Amerikaansche fouten, die allen voor verbetering vatbaar zouden zijn. Maar er is iets geheel anders waar ik uw aandacht op wil vestigen en dat is dat in de wet waarbij de „Morals Court" was ingesteld, alleen gesproken is van het vervolgen van het exploiteeren van de bordeelen en het profiteeren van de ontucht en het lokken van meisjes en bevorderen van ontucht, enz., enz., geheel als bij ons: alleen de koppelaars worden genoemd, zoo zuiver mogelijk gedacht, maar dat reeds in die mooie toelichting van den rechter Olson voortdurend over het opbeuren en helpen van de overtreders van de wet gesproken wordt met welke overtreders dan niet bedoeld wordt, zooals men mocht verwachten, de koppelaars, de bordeelhouders, enz., neen, maar de vrouwen, de meisjes, de slachtoffers dus! Zijn dat nu overtreders van deze wet? Ja zoo blijkt het te zijn, in de tabellen die achter het artikel zijn opgenomen, vormen zelfs de koppelaars maar een zeer klein deel,' het overgroote deel zijn meisjes en vrouwen, die vervolgd worden wegens „tuchteloos gedrag", „uitlokking tot prostitutie", „overspel", „ontucht" (in 't Engelsch fornication d. i. ontucht zonder dat er voor betaald wordt) „landlooperij", enz., alle zooveel benamingen om er de prostituées mee te treffen en om de politie de macht te geven haar als zoodanig te qualificeeren. En hiermede was men weer op de oude paden gekomen: de jacht op prostituées! Die fout vooral . is het die zich gewroken heeft en meer heeft bijgedragen tot de mislukking, dan al de bovengenoemde administratieve fouten en slechte uitvoeringen. Uitdrukkelijk wordt dan ook medegedeeld dat de bordeelhouders meestal den dans ontspringen of met een boete vrij komen, terwijl de slachtoffers worden gezonden naar een verbeterhuis of naar een hospitaal, terwijl nog eens uitdrukkelijk het gerechtshof heeft uitgemaakt dat aan de meeste dezer misdrijven mannen zich niet kunnen schuldig maken, maar bepaald vrouwen zijn bedoeld. De tabellen toonen verder dat de meeste vrouwen van rechtsvervolging worden ontslagen, als zij zich maar laten keuren en geneeskundig behandelen, dat is dus de oude geest van de reglementeering geheel terug gekeerd! Deindruk, dien men van dit zeer objectieve verslag ontvangt, werd mij trouwens geheel bevestigd door mondelinge mededeelingen van Mme. Avril de St. Crok, die eenige zittingen van een „Morals Court" bijwoonde en ook verklaarde dat voor de voorname prostituées terstond borgstelling werd betaald door de bordeelhouders, maiinteneurs of souteneurs

Sluiten