Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standpunt van onze wet, die prostitutie of liever ontucht op zich zelf niet strafbaar stelt, dus prostituées niet straft.

Prof. von Düring, die medicus is en aan het hoofd staat van een gesticht voor psychopathen te Steinmühle, zeide te Rome dit najaar:

„Men moet in de wet iederen uitzonderingsmaatregel weren, die toch is het, die de prostitutie als een bedrijf erkent. Zoodra ik in een wet of in een verordening het woord „prostituée" lees, wordt ik reeds achterdochtig. De wet moet geen „prostituées" kennen. Elke uitzonderingswet, of uitzonderingsbepaling in de wetten van Australië, Zweden, Amerika, die de prostituées betreffen, en haar aan een bepaalde discipline onderwerpen, beschouwt haar als een bepaald beroep uitoefenende en opent weer een deur voor de reglementeering. Er is slechts één wet „voor allen".

Zal ik u nu nog vertellen wat in andere staten van N.-Amerika op dit punt de ervaring is. Het zou vermoeiend worden, want het komt precies op hetzelfde neer. Nu dan nog slechts één voorbeeld om aan te toonen dat ik niet overdrijf, ik citeer uit het referaat van arts W. F. Veldhuyzen op hei gezondheidscongres te 's-Gravenhage, opgenomen in het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne, 1920, bladz. 107:

„W. Bruce Cobb, city Magistrate, New-York-city vertelt ons in zijn artikel over „The Women's Court in its relation to venereal desease" (Soc. Hyg. 1920 p. 83), dat de voorspelde afschrikwekkende werking van de Parole Commission Law (1915) niet bewaarheid is geworden, wat ons bij het optreden van de politie geenszins verwondert. Niet tevreden met de wettelijke beperking van het geneeskundig onderzoek tot vrouwen die schuldig verklaard zijn, werd in 1919 een amendement aangenomen, waardoor ook vrouwen die gearresteerd zijn op grond van verdenking van overtreding der verordeningen, geneeskundig onderzocht kunnen worden. Het motief voor dat amendement was: dat het feit harer arrestatie voldoende grond is voor het vermoeden dat deze vrouwen geslachtsziek zijn". Volgen eenige allererger lij kste vergissingen met volkomen onschuldige meisjes. Hetzelfde wordt in dit artikel van den staat Iowa meegedeeld, het komt alles op hetzelfde neer.

Van Amerika schrijft de Illustration van 7 Febr. 1920 „Amerika is het grootste, het machtigste, het beschaafdste, het meest democratische land van de wereld, zoo wordt reeds op de schoolbanken aan het Amerikaansche volk geleerd. Desniettemin moeten wij niet vergeten dat deze classieke grond van de vrijheid tevens die is, waar het hardste sociale despotisme woedt. Een politieorganisatie van geweldige macht staat er ter uitvoering van inquisi-

Sluiten