Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugen willen of beschermd moeten worden. „Zetten kan niet bijbouwen" schreef Brusse. „Zetten (d. w. z. de Heldringgestichten te Zetten) kan wèl bijbouwen", verklaar ik op goede gronden, Zetten heeft steeds bijgebouwd en zal steeds bijbouwen, zoodra het er financieel toe in staat is gesteld door Regeering en particulieren, en zoo is het met vele andere vereenigingen ook. Er moet veel meer hulp zijn voor ongehuwde moeders, en niet alleen financieele hulp, daaraan alleen hebben zij niets, vooral leiding: de band met het kind moet onderhouden worden (anders vervallen zij spoedig tot prostitutie) dit geschiedt wanneer zij het eerste half jaar met haar kind (dat zij dan ook voeden kunnen) in een gesticht doorbrengen. Kan dit niet, dan kan het kind (altijd wanneer de ouders of de familie er niet voor zorgen) door een vereeniging in een goed gezin worden verpleegd, welke vereeniging dan persoonlijk toezicht moet houden op de moeder.

Wanneer er beter en spoediger gezorgd kon worden voor het zeer groote aantal zwakzinnige meisjes en vrouwen, die nu onbeschermd rondloopen , dan zouden er zeker heel wat minder ongehuwde moeders en heel wat minder prostituées zijn. Velen kunnen worden Verpleegd in gezinnen op het platte land (met zorg uitgezocht en blijvend gecontroleerd), echter is voor velen gestichtsverpleging onmisbaar, maar die is duur. Toch bespaart het intijds verplegen van een zwakzinnige candidaat-prostituée den Staat op den duur heel wat, (nog afgezien van al de ellende die er door voorkomen wordt). Ook hier: hoe vroeger men er bij is hoe beter. Voogdijraden kunnen hier veel doen, door ouders die zulk een dochter hebben en haar niet kunnen regeeren (wat dikwijls niet te verwonderen is) en die willen meewerken, te ontheffen van de ouderlijke macht en de voogdij te doen opdragen aan een vereeniging. En nu zijn er nog die de ontheffing van de ouderlijke macht zouden willen schrappen uit de Kinderwetten, omdat zij dikwijls een verkapte armenzorg is, wat moet en kan vermeden worden! Ontheffing goed en in tijds toegepast, kan een krachtig middel zijn tot voorkoming van prostitutie (met als gevolg, geslachtsziekten enz.)

Er is zeer veel goed werk met goede kans op succes te verrichten en de Overheid, de justitie en de politie kunnen direct en indirect hierbij krachtig steunen.

Ik verwijs hierbij naar het uitstekende in December 1921 verschenen Rapport van de commissie, benoemd door den Armenraad te Rotterdam, dat vooral en terecht ook wijst op de ellendige gevolgen voor de moraliteit van den woningnood en de daaruit voortkomende engbehuisdheid en het samenwonen en samen slapen van vele huisgenooten, commensaals, enz., in één vertrek.

Sluiten