Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de verschillende betrekkingen hunner keuze, zal daartoe over meerdere, en wegens de kosten uiteraard kleinere, ruimten willen beschikken. Het ideaal van het woonhuis, waarnaar thans weder met kracht gestreefd wordt, is het vrijstaande huis; daarvoor, en ook voor de combinatie van eenige woningen tot een blok, zal het steile dak steeds zijn aantrekkelijkheid behouden, door het voordeel het hemelwater spoedig buiten de gevels te kunnen voeren, doch ook door zijn decoratieve werking. Daar waar echter de grondprijzen noodzaken tot het aaneenbouwen van huizen voor allerlei doeleinden, hetgeen allerminst zeldzaam is, en nog meer wanneer dezelfde factor oorzaak is, dat in de hoogte de meerdere rentabiliteit van den grond moet gevonden worden, — zal de noodzakelijk geworden zwaardere constructie een grens bereiken, waarbij het ruimteverlies, vooral van groote kappen, een factor van overweging wordt. Deze factor treedt op in bijna alle gevallen waar een maximum ruimte op een minimum oppervlak wordt gevraagd en leidt dan, als vanzelf, tot de toepassing van het vlakke dak. Wanneer men den luxe-bouw, welke zich natuurlijk de schoonste vrijheden kan veroorloven, uitzondert, ziet men, sinds geruimen tijd, allerwegen de architectuur (zoowel van bouwmeesters als eigenbouwers) zich dan ook ontwikkelen in bovenvermelden zin: Vermindering der bergruimte, vergrooting van het aantal woon- en slaapvertrekken, en dus, als maatschappelijk gevolg, beperking van het dak.')

') Daarnaast moge hier nog vermelding vinden dat het platte dak als platform, boven uitbouwen of als balcon e.d., een even hygiënisch als nuttig onderdeel van het woonhuis is geworden, waartoe voorheen de behoefte niet zoozeer werd gevoeld als heden ten dage. Bij groote gebouwen en dito woningcomplexen komt het vlakke dak nog meer tot zijn recht door zijn meerdere brandveiligheid bij het opvoeren der trappen tot boven het dak en de mogelijkheid tot het aanleggen van daktuinen.

Sluiten