Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Technisch.

Een beslissende invloed op de bouwvormen heeft de techniek. Alleen indien de drang naar een dakbedekking, die zich aanpast aan de maatschappelijke eischen, heeft geleid tot inderdaad practische en niet te kostbare mogelijkheden en uitvindingen, alleen dan zal de algemeene toepassing kunnen volgen. Deze stelling werd bewezen in de dagen toen het zink als dakbedekking in zwang kwam. (Het lood was van oudsher een te kostbare dakbedekking gebleven om algemeen te kunnen worden toegepast).Hoewel dit zink in, voor den woningbouw passende, eigenschappen achter staat bij pannenof leibedekking, — zien wij toch direct de opkomst van het flauwhellende en platte dak in de neo-klassieke bouwwerken van de eerste helft der 19e eeuw, door toepassing van zink mogelijk gemaakt. Dit verschijnsel blijft, in het derde kwart van die eeuw, ook bij architectuur van andere vormgeving, bestaan. Vooral de gebrekkige zakgoten en Keulsche goten (ook indien bij die bouwwerken de grootte van het dakvlak onaangetast blijft) worden vervangen door de toepassing van het platte dak. (fig. 1). In het laatste kwart van die eeuw is, bij de groote vlucht van den revolutiebouw door ondeskundigen, het dakschild steeds verkleind, ter wille van den drang naar het platte dak; — in lateren tijd zelfs zóó, dat aan de achtergevels ten volle erkend werd dat het schuine dak geheel gemist kon worden. Toch bleef aan den voorkant, naast schijn-topgevels, nog een stuksken dakhelling bewaard, (fig. 2). Deze terrasvormige bouwtrant is in de hand gewerkt door de techniek, die in houtcement, in ruberoïd, in mastiek, en in gewapend beton, even zoovele materialen aan de markt bracht, die zulk een platdak-constructie niet alleen mogelijk doch in zekeren zin voordeelig maakte. Daarbij wordt direct toegegeven dat een pannendak, een loodendak, enz, van langer duur zijn; — doch de steeds korter wordende leeftijdseisch (niet uitsluitend door ondernemers uit speculatieve doeleinden)

Sluiten