Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan onze woonhuizen gesteld, maakt deze bezwaren des te geringer naarmate de prijs dier dakbedekkingen lager wordt, en dus het herdekken minder bezwaarlijk. Bovendien komen tegenwoordig, naast de prijs van het materiaal, de arbeidskosten scherper op den voorgrond, en het ziet er niet naar uit alsof na den oorlog deze factor zal verkleinen. En nu spreekt het vanzelf, dat voor de constructie van het platte dak zelf en zijn waterdichte afdekking, minder intelligente, dus goedkoopere, arbeidskrachten korter van noode zijn dan voor het vervaardigen van de dikwijls niet eenvoudige houten kappen met toebehooren.

Zoodat ook op het gebied der techniek de conclusie luidt dat, voor velen onopgemerkt, het platte dak er alreeds is, en niet meer op den achtergrond zal zijn te dringen. Het gaat er om dit feit te aanvaarden en onbevangen : „ To make the most of it f'

Historisch-Aestetisch.

Na het voorafgaande behoeft het geen betoog, dat men niet zonder-meer, bedoelende de voorbeelden van ernstigen aard, kan zeggen: het platte of flauw hellende dak is onpractisch of ontechnisch. Het navolgende moge aantoonen, dat het tevens aestetisch was en is toe te passen. Reeds zeer oude kunstgeschiedenis kent vele belangwekkende bouwwerken ook op het gebied van den woningbouw, die dit aantoonen (Fig. 3.) Daar echter de bouwkunst zich ontwikkelde rondom deMiddellandsche Zee, zou een van de tegenargumenten kunnen zijn, dat die daken ongeschikt zijn voor ons klimaat. Ook hier is het de geschiedenis die deze opmerking weerlegt, waar, sinds het prijsgeven van de primitieve woning: de tent, zoowel de boerderijen in Zwitserland, als de blokhuizen in Scandinavië, aan ruwer klimaat blootgesteld dan het onze, toch flauw hellende daken bezitten. (Fig. 4 en 5.) Moge bij het woonhuis in de Middeleeuwen het hooge dak veelvuldig toepassing hebben gevonden, mede in analogie met de bedekking van de Romaansche basilieken en de spits-

Sluiten