Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meen door de moderne bouwkunst wordt bestreefd. (fig. 11,12 en volgende).

Ook hier zal slechts de geschoolde kunstenaar deze materie werkelijk tot een kunstwerk weten te bezielen, daar klakkeloos toepassen van het vlakke dak tot groote aestetische wantoestanden zou kunnen leiden, waarvan zich helaas in onze grootere steden, vooral bij laagbouw, reeds voorbeelden te over bevinden. Het verkrijgen van een aangenaam silhouet toch is een groote moeilijkheid, daar een niet weloverwogen toepassing spoedig tot nuchterheid, dorheid en eentonigheid leidt. Het zou te ver voeren breedvoerig na te gaan op welke schaal en met behulp van welke details, die vlakke daken het meest bevredigend zijn toe te passen, — mogen hier slechts terloops nog enkele aanvullende opmerkingen volgen. Het is gewenscht in de massa's van hoofden onderdeelen een zekere afwisseling te brengen, waardoor zoowel silhouet als gevelvlak kunnen worden verlevendigd, en eentonigheid door bekroningen en avantcorps kan worden vermeden. Voorts kan óf de muur, als balustrade, kanteèling, enz. worden opgevoerd boven het platte dak uit; — öf het dak kan het zij horizontaal of onder flauwe helling ver buiten het muurvlak uitsteken. Als steeds is ook een zekere eenheid in de bedaking gewenscht en is de vereeniging van het steile dak met overigens vlakken bouw (hoewel door het systeem der zoogenaamde uitbouwen, tegenwoordig zeer in zwang) in het algemeen niet aanbevelenswaardig.

Ook historisch-aestetisch blijken dus het platte en flauw hellende dak te kunnen wijzen, niet alleen op een roemrijk verleden — doch ook op een heden, dat alle waardeering en zeer zéker alle aandacht en aanmoediging verdient.

Conclusie.

De aanleiding tot deze uiteenzetting is, de tegenkanting welke, vooral van officieele egde, het platte en flauw hellende dak bij woningbouw, te ondervinden hebben, — waardoor het inderdaad noodzakelijk werd het

Sluiten