Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRAEADVIES VAN IR. J. VAN DER WAERDEN VOOR HET WONING-CONGRES, GEHOUDEN OP 11 EN 12 FEBRUARI 1918 TE AMSTERDAM

MAATREGELEN WAARDOOR DE BOUW IN MASSA BEVORDERD WORDT. NORMALISATIE IN DE UITVOERING. IN HET BIZONDER WAT BETREFT DE TE VERWERKEN ON DERDEELEN

Ik heb mij door het bestuur van den Nationalen Woning Raad laten vinden over een der op het Woningcongres van Februari a.s. te behandelen onderwerpen te prae-adviseeren, uit de overweging gaarne te willen medewerken aan het doel van dit Congres, middelen aan te wijzen om den overal in het land bestaanden woningnood zoo spoedig mogelijk te boven te komen.

Ik meen bij de behandeling van het laatste punt der vóór-agenda — „het middel der normalisatie" — te mogen aannemen, dat de woningnood als zoodanig doorniemand meer ontkend wordt — stel een oogenblik, dat er onder de congres-deelnemers mochten zijn geweest, die daar nog optimistisch tegenover stonden — en tevens, dat zelfs meer drastische maatregelen om tegen dat woninggebrek op te treden als noodzakelijk worden erkend, althans zullen worden aanvaard.

Te drastische maatregelen zullen overigens mijnerzijds niet worden aangeprezen of verdedigd.

Dat de begrenzing van wat drastisch mag heeten wat ruim moet worden opgevat, ligt aan de impasse, waarin de woningvoorziening thans verkeert en in de abnormale verhoudingen, waarin we ook hier te lande langzaam maar zeker zijn gekomen en thans leven.

Het motief om uit die impasse te geraken moet zijn „concentreeren en decentraliseeren", „verzamelen en distribueeren".

Er moeten in massa woningen worden gebouwd, zoowel hier in Amsterdam en andere groote steden, als in de provincie. Het materiaal of de materialen om zulks te kunnen doen, moeten losgemaakt of ingevoerd worden en daarna over de gemeenten verdeeld naar rato van de evenredige behoeften. Dit „losmaken" zal enkel kunnen geschieden door ingrijpen van het Centraal gezag. Hetzelfde gezag zal voor de distributie over de verschillende gemeenten moeten zorgen.')

1) Wel is gedacht aan de „Rijkscommissie tot distributie van bouwmaterialen, uitgezonderd hout, ijzer en staal", doch deze beperkt zich tot het verkrijgen van een

Sluiten